Tydligare regler för fåglar

Sedan den 1 oktober gäller nya regler för hur fåglar är fridlysta enligt artskyddsförordningen. För skogsbruket innebär förändringarna att fridlysningen gäller på populationsnivå och inte för enskilda individer.

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket publicerar nu en gemensam tolkning och vägledning om vad förändringarna i reglerna innebär för fåglar och skogsbruk. Enligt de nya bestämmelserna innebär förändringarna att fåglar regleras separat i förhållande till andra djurarter i artskyddsförordningen.

– Störningar – exempelvis från skogsbruk – som saknar betydelse för att kunna hålla fågelartens population på en tillfredsställande nivå omfattas inte av förbuden. I vår tolkning beskriver vi mer om vad det betyder, säger Tove Thomasson, projektledare på Skogsstyrelsen.

Vägledningen ska hjälpa markägare och handläggare på myndigheter att förstå de nya regelförändringarnas innebörd för fåglar och skogsbruk. Vägledningen förklarar bland annat förändringarna, förbudet och de två myndigheternas gemensamma slutsatser. Den tar också upp vad som menas med tillfredsställande nivå av fågelartens population. Vägledningen omfattar endast paragrafen om fåglar.

– De nya reglerna innebär samtidigt inga förändringar i utredningsansvaret. Den som gör åtgärder i skogen, liksom alla andra verksamhetsutövare, är ansvarig för att ta reda på om det finns fridlysta arter, inklusive fåglar, och hur de kan påverkas innan en åtgärd utförs. Det ska vara enkelt för en skogsägare att förstå vad som förväntas, säger Helene Lindahl, projektledare på Naturvårdsverket avslutningsvis.

Länk till vägledningen

© Anläggningsvärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se