Transportföretagen välkomnar godsstrategi

biobransle_rekord

Transportföretagen välkomnar den nationella godsstrategi som presenterades i slutet av juni och regeringens fokus på att främja effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter.

Den innehåller många bra satsningar som kommer att stärka transportnäringen och den svenska konkurrenskraften.

– Vi har länge behövt ett samlat grepp och en strategi för godstransporterna. Därför är regeringens satsning på ett nationellt godstransportråd ett stort framsteg och ett kvitto på att regeringen har hörsammat oss”, säger Mattias Dahl, vd på Transportföretagen.

Särskilt positivt är de satsningar på elvägar och elektrifiering av tung trafik som aviseras. Den pilotsatsning på en längre elväg som regeringen vill göra i närtid är av stor strategisk betydelse mot bakgrund av att lastbilstrafik dominerar den inrikes godstrafiken och kommer att göra så även framöver. Även satsningen på att få fram eldrivna lätta lastbilar är betydelsefull eftersom dessa idag drabbas hårt av det nya bonus-malus systemet utan att några reella alternativ finns.

Satsningen på sjöfarten är bra. Sjöfarten är ett område som Sverige kan växa på. Samtidigt medför det att sjöfartens kompetensförsörjning kommer att bli allt viktigare eftersom det redan saknas personal till flera av branschens yrken.

Regeringen säger att det finns behov av en samlad bild av skatter och avgifter på transportområdet. Det är bra! Men vi vill samtidigt påminna om att vi länge har haft åsikter om kilometerskatten och dessa kvarstår. Ska transporterna betala en kilometerskatt behöver den växlas, till exempel mot lägre bränsle- och fordonsskatter.

Effektiva godstransporter är nyckeln till ett transportsmart samhälle. Det är därför värdefullt att regeringen vill arbeta för längre och tyngre fordon. För att nå ett steg längre föreslår vi att Trafikverkets vision om BK4 ska omvandlas till ett mål och att takten ska höjas.

Vi hade gärna sett att godsstrategin hade innehållit fler reformer som stärker regelefterlevnaden. Fler trafikpoliser behövs och andra insatser som främjar den sunda konkurrensen.

– Det är oerhört positivt att man vill stärka Arlandas ställning. Arlanda har alla förutsättningar att bli Nordens ledande flygplats. Men man kan samtidigt inte ha en flygskatt”, framhåller Mattias Dahl.

– Med rätt förutsättningar kan Sverige ta täten med en väl fungerande transportnäring. Godstransportstrategin är ett viktigt steg i rätt riktning för att stärka hela branschen”, avslutar Mattias Dahl.

© Anläggningsvärlden 2018
info@anlaggningsvarlden.se