Sveaskog vill rädda ask och alm

Sveaskog satsar 500 000 kronor i år för att tillsammans med Skogforsk och SLU bygga upp ett projekt för att rädda asken och almen. Ask och alm är två välkända och omtyckta trädslag i Sverige, men tyvärr är båda arterna hotade och riskerar att bli mycket sällsynta inom en relativt snar framtid. Foto: Per Eriksson

Sveaskog satsar en halv miljon i år, med uppskalning kommande år för att tillsammans med Skogsforsk och SLU bygga upp ett projekt för att rädda asken och almen.

 Det är sjukdomar som drabbar träden som är bakgrunden till hoten. Almsjukan upptäcktes i Sverige på 1950-talet och är en svampsjukdom som som sprids med skalbaggen almsplintsborre. När ett träd blir smittat så blir resultatet att trädet dör. Över hela almens utbredningsområde är sjukdomen utspridd, vilken innebär att almen minskar snabbt i antal och nu riskerar att försvinna helt. På vissa håll bekämpas sjukdomen med mycket resurskrävande skötselåtgärder, men om man inte lyckas skapa resistenta almar är den strategin inte möjlig på sikt.

Askskottssjukan orsakas av en svamp och upptäcktes i Sverige för första gången 2001. Det troligaste är att svampen kom till Europa genom att man planterat arten manchurisk ask som fört med sig svampen som sedan snabbt spridit sig. Idag är de flesta askar angripna och många har dött. Enstaka askar har visat på en förhöjd motståndskraft och det är viktigt att identifiera dessa träd. 

Både alm och ask har ett stort antal arter som är beroende av dem, till exempel många arter av mossor, lavar och insekter. Almen är en viktig värd för 250 arter varav 121 är rödlistade. Asken är en viktig värd för 200 arter varav 94 är rödlistade. När alm och ask minskar så riskerar många av dessa arter att helt försvinna redan innan träden har dött ut.

– Om vi lyckas identifiera resistenta träd och sedan uppföröka dem, så kan vi rädda trädarterna men det är bråttom för många av de arter som är beroende av dessa träd, säger Johanna Witzell docent på Sveriges Lantbruksuniversitet.

– Finansieringen för detta arbete har dock fram till nu varit otillräcklig och inte säkerställd långsiktigt. Betydligt mindre arbete har gjorts på alm men nu vill vi med denna satsning starta upp arbetet med att rädda även detta trädslag, säger Thomas Kraft, programchef på Skogforsk.

– Asken och almen är väldigt viktiga och populära, vilket märks i att de ofta planterats som vårdträd på gårdar. Men de är hotade och därför satsar vi en halv miljon i det här projektet för att försöka bevara dem. Ambitionen är att skala upp satsningen de kommande åren, säger Fredrik Klang, skogsbrukschef på Sveaskog.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se