Svag minskning i Byggkostnadsindex

Byggkostnadsindex för flerbostadshus sjönk med 0,7 procent i december jämfört med månaden innan. Entreprenörernas kostnader sjönk 0,6 procent medan byggherrekostnader minskade med 1,0 procent.

Byggkostnadsindex för flerbostadshus sjönk med 0,7 procent i december förra året jämfört med månaden innan. Jämfört med december 2022 steg Byggkostnadsindex med 5,9 procent. Det visar ny statistik från SCB.

Entreprenörernas kostnader sjönk med 0,6 procent, medan byggherrekostnaderna sjönk med 1,0 procent. De båda grupperna utgör 82 procent resektive 18 procent av Byggkostnadsindex.

Kostnaderna för gruppen transporter, drivmedel och elkraft sjönk med 1,7 procent. Mest sjönk kostnaderna för dieselolj med 6,3 procent. Omkostnaderna steg med 0, procent, medan kostnader för maskiner och löner var oförändrade.

Entreprenörernas kostnader för byggmaterial sjönk med 1,2 procent. Mest sjönk kostnaderna för elmaterial och övrigt byggmaterial, som sjönk med 3,6 respektive 1,8 procent. Kostnaderna sjönk även för betongvaror, järn och stål inklusive armeringsjärn och golvmaterial. De övriga bygmaterialkostnaderna ökade något eller var oförändrade.

I kostnaderna för Bygggerrar ingår ränte- och kreditivkostnader, kostnader för projektering och centrala administrationskostnader. De sjunkande byggherrekostnaderna beror på att räntekostnaderna sjönk med 2,0 procent. De övriga kostnaderna ökade något eller var oförändrade.

Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 5,9 procent mellan december 2022 och december 2023. Entreprenörernas kostnader steg med 1,9 procent, vilket bidrog med 1,5 procentenheter till den totala ökningen i Byggkostnadsindex. Byggherrekostnaderna steg med 21,8 procent och påverkade Byggkostnadsindex uppåt med 4,4 procentenheter. De ökade byggherrekostnaderna beror till stor del på att räntekostnader steg med 45,6 procent.

Entreprenörernas kostnader för maskiner och löner steg med 5,1 respektive 4,4 procent, medan omkostnaderna ökade med 4,0 procent mellan december 2022 och december 2023. Kostnaderna för gruppen transporter, drivmedel och elkraft sjönk med 14,1 procent. Inom denna grupp sjönk kostnaderna för elkraft och dieselolja med 45,5 respektive 7,6 procent. Nedgången motverkades av att kostnaderna för lastbilstransporter steg med 2,7 procent.

Bland entreprenörernas kostnader steg byggmaterialkostnaderna med 2,0 procent mellan december 2022 och december 2023. Alla materialkostnader ökade, förutom kostnaderna för armeringsjärn och trävaror som sjönk med 10,3 respektive 4,9 procent, samt kostnaderna för järn och stål inklusive armeringsstål som sjönk med 4,8 procent. Mest ökade kostnaderna för vitvaror och övrigt byggmaterial med 7,9 respektive 7,2 procent. 

© Anläggningsvärlden 2024.
info@anlaggningsvarlden.se