Stabil nivå på skogens funktion att binda kol

Ny statistik från Naturvårdsverket över Sveriges klimatutsläpp visar på en stabil nivå de senaste fem åren för skogarnas funktion att binda kol. Enligt Skogsindustrierna är en ökad tillväxt i skogen viktig för att bibehålla funktionen som kolsänka. Foto: Per Eriksson

Färsk statistik från Naturvårdsverket över Sveriges klimatutsläpp visar på en stabil nivå de senaste fem åren för skogarnas möjlighet att binda kol. Samtidigt har inbunden kol i skogsbaserade varor ökat något. Det behövs en ökad tillväxt i skogen för att upprätthålla funktionen som kolsänka.

I mitten av december förra året släppte Naturvårdsverket sin statistik över Sveriges klimatutsläpp för 2022. I den ingår även siffror över nettoeffekter, det vill säga förutom utsläpp även inbindning av kol. I Naturvårdsverkets analys framgår att, sett över en tioårsperiod, är nettoupptaget av kol i skog och mark nedåtgående. 

Naturvårdsverket menar att tillväxttakten i träden varit lägre samtidigt som avverkning och naturlig nedbrytning ökat.

– På lång sikt är det avgörande att öka tillväxten om skogarnas funktion som kolsänka ska kunna upprätthållas. Naturvårdsverkets rapportering visar på att minskad tillväxt ger en lägre sänka. Därför måste vi arbeta med att öka tillväxten i skogen och vidta åtgärder som är bra både på kort och lång sikt, säger Viveka Beckeman, vd för branschorganisationen Skogsindustrierna.

Den starkaste bidragande orsaken till statistikens negativa trend den aktuella perioden är dock rekordtorkan under året 2018. Det innebar en kraftig inbromsning av skogens tillväxt och förmågan att binda in kol som inte fullt ut har kompenserats. 

Enligt Skogsindustrierna skulle det få negativa effekter på sikt om man kortsiktigt upphörde med avverkning. Tillväxten av träd och kolsänkan i skogarna skulle då minska i takt med att en allt större del av skogen blir gammal och växer allt sämre.

– Morgondagen påverkas av de beslut vi fattar idag. För att verkligen kunna komma till rätta med klimatutmaningarna måste det ske en hållbar omställning och utfasning av det fossila. I det har både skogen och skogsbaserade resurser viktiga funktioner att fylla, menar Viveka Beckeman.

Nyligen lanserade Skogsindustrierna sin plattform Framtidsagendan med löften för att driva på en mer hållbar utveckling. Den innefattar bland annat löften om större klimatnytta, mer livskraftiga skogar och ökad cirkularitet.

Om klimatstatistiken:
Totalt är sänkan i skog och skogsprodukter drygt 47 miljoner ton CO2e. Det kan jämföras med Sveriges totala rapporterade klimatutsläpp på 45,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter,  med undantag från övriga markanvändningssektorn och fjolårets Nord Stream-läckage.

© Anläggningsvärlden 2024.
info@anlaggningsvarlden.se