”Skogsbranschen står stark trots svagare ekonomi”

Skogsindustrin påverkas alltmer av en försämrad världskonjunktur. På massa- och pappersmarknaden är exportnedgången nu ett faktum medan det för trävaror spås ett tapp från en mycket god nivå. Foto: Per Eriksson

Den försämrade världskonjunkturen påverkar mer och mer den svenska skogsindustrin. På massa- och pappersmarknaden är nedgången i exporten redan ett faktum medan det för trävaror spås ett tapp från mycket höga nivåer. Jämfört med konkurrentländer står sig den svenska skogsindustrin stark och ser dessutom ut att ta marknadsandelar. 

Enligt branschorganisation Skogsindustriernas senaste marknadsrapport är det en ökad efterfrågan från framförallt Kina och utvecklingen för råvaruförsörjningen ett par av de faktorer som kan påverka marknaden i närtid.

Marknadsrapporten ”Så går det för skogsindustrin” visar på en tydlig nedgång framförallt inom papperssektorn. Produktionen inom sektorns samtliga kategorier minskade under årets första nio månader jämfört med samma period 2022. För vissa segment minskade leveranser med hela 20 procent. Tappet har dock hållits tillbaka av framgångar på marknader utanför Europa. I första hand handlar det om en stabiliserad hög massaexport till Kina.

– Marknadsnedgången var oväntat kraftig. Men när intresset minskar hos Sveriges övriga exportländer kan Kina agera draglok, och efterfrågan på massa och papper från kinesisk industri är stark. Även om den svaga konjunkturen bromsar ser vi tidiga tecken på återhämtning av efterfrågan i Europa, säger Daniel Eriksson, marknadsanalytiker för papper och massa på Skogsindustrierna. 

Källa: SCB, Skogsindustrierna.

Inom trävarusektorn ser utvecklingen något annorlunda ut. Där låg leveranserna för det första halvåret i det närmaste på rekordnivåer. Detta trots en helt avstannad byggkonjunktur.

– De svenska sågverken har gjort en slags humledans. Samtidigt som andra europeiska producenter har fått dra ner sin produktion har svenska sågverk haft några av sina största leveranser någonsin. Det är oväntat, och troligen kommer efterfrågan falla tillbaka. I närtid står hoppet till att den amerikanska marknaden ska kunna trotsa konjunkturen, men den kinesiska marknaden kan visa sig bli en bubblare även på trävarusidan, säger Christian Nielsen, marknadsanalytiker för trävaror på Skogsindustrierna. 

Som helhet har de svenska massa-, pappers- och trävaruproducenterna presterat bättre än sina konkurrenter på världsmarknaden. P medellång sikt förväntas efterfrågan på produkter från skogen att öka. Att  kunna tillgodose världens behov av exempelvis förnybara byggmaterial och hållbara förpackningar kommer även i fortsättning vara en viktig uppgift för Sverige, som redan idag är ett av de länder i världen med störst skogsindustri.

Enligt rapporten är även råvarusituationen för den svenska skogsindustrin fortsatt pressad. Det svenska råvaruutbudet påverkas bland annat av en minskad avverkningsnivå.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se