Så ska Bergslagen bli bäst på innovativa mineraler

_DSF1654

SGU har i särskilt uppdrag att kartlägga möjligheterna för svensk produktion av metaller och mineral för nya miljö- och teknikinnovationer. I en första delrapport framgår att det finns god potential för många av de efterfrågade materialen.

Kunskapsläget i Sverige är relativt gott när det gäller metaller och mineral som brutits under lång tid, till exempel koppar, zink, bly, järn och guld.

Däremot är kunskapen bristfällig om de ”nya” material som också behövs för omställningen till ett mer teknologiskt och klimatsmart samhälle. Mot den bakgrunden har SGU på uppdrag av regeringen tagit fram ett bättre kunskapsunderlag om brytvärda förekomster av innovationskritiska metaller och mineral i Sverige.

Inom ramen för uppdraget har SGU påbörjat en insamling och systematisering av analyser och data från flera källor, till exempel från SGUs databaser, EU-projekt och prospekteringsrapporter. SGU har också kompletterat med nya provtagningar och analyser.

Informationen har sammanställts i en sökbar databas över förekomster i hela landet där det exempelvis går att urskilja information med hög signifikans, till exempel en malmberäkning, från information av lägre signifikans, till exempel enstaka analyser av malmblock.

– Det finns betydande geologisk potential för att hitta mineraliseringar med innovationskritiska metaller och mineral, något som visas av att det redan idag finns ett flertal kända, malmberäknade fyndigheter där dessa metaller och mineral ingår, säger Anders Hallberg, malmgeolog på SGU.

Av de metaller som EU-kommissionen idag klassar som konfliktmineral finns information om samtliga i rapporten.

I samband med inlämningen av delrapporten har SGU också fått ett extra anslag av regeringen för en särskild satsning på kartläggning av innovationskritiska metaller i Bergslagen.

– Sverige har en god tillgång på innovationskritiska metaller. Det är därför viktigt att få klarhet i möjligheterna att utvinna metaller ur inte minst befintligt gruvavfall och få en bättre kunskap om var och vilka metaller och mineral som finns i Sverige. Dessa kommer att behövas för tillverkning av de miljö- och teknikinnovationer som är under utveckling, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se