Så ska tillgången på kritiska mineraler öka i Europa

Nu startar ett forskningsprojekt med syfte att stärka EU:s tillgång till kritiska och strategiska mineraler och metaller. Från Sverige deltar Luleå tekniska universitet och en av pilotanläggningarna finns i Norrbottens malmprovins.

Mineye är en nystartat forsknings- och innovationsprojekt med syfte att stärka EU:s autonomi i primära och sekundära råvaror, samtidigt som gruvdriftens miljöpåverkan ska minska Projektet är en innovationsåtgärd som tillhandahålls under Horizon Europe, EU:s centrala finansieringsprogram för forskning och innovation, och fått 5,8 miljoner euro i finansiering.

Ett konsortium bestående av tretton partners från nio europeiska länder kommer att driva detta projekt framåt. Från Sverige deltar Luleå tekniska universitet och den samordnande institutionen är Norges geotekniska institut. Konsortiet består av teknikleverantörer, gruvoperatörer och Europas högsta gruvindustrifokuserade universitet, med bevisade meriter för implementering av digitala och autonoma lösningar inom gruv- och geotekniska miljösektorer.

Den övergripande ambitionen med Mineye-projektet är att öka tillgången till kritiska och strategiska mineraler och metaller i Europa med full hänsyn till miljömässiga och sociala aspekter genom att förse gruvindustrin med beprövade och validerade lösningar för att registrera jordobservationsdata och teknologi. Utmaningen att minska gruvdriftens miljöpåverkan kommer man att uppnå genom att utveckla dessa jordobservationsmetoder för hela gruvdriftens värdekedja.

Mineye har som mål att utveckla innovativa och konkurrenskraftiga teknologier för mineralprospektering, drift, förslutning och efterförslutning. Tekniken kommer demonstreras vid pilotanläggningar i Europa, i en mängd olika gruvkontexter, från greenfield till brownfield, till sekundära fyndigheter och i olika faser av gruvdriftens livscykel.

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se