Nu förädlas svenska lövträd

Sveaskog och Skogforsk ska i ett nytt projekt säkerställa framtida tillgång till frö- och plantmaterial från svenska lövträd. Syftet är att kunna möta klimatförändringar med en mer varierad skog.

I ett nytt projekt ska den statliga skogsjätten Sveaskog och Skogforsk säkerställa framtida tillgång till frö- och plantmaterial från svenska lövträd.

Träförädling har historiskt sett handlat om barrträd, men för att möta förändringar i klimat och marknad behöver fler trädslag förädlas för att öka handlingsfriheten och för att få en bättra anpassad skog. Målsättningen med projektet är att säkerställa möjligheten att skörda frö för olika växtzoner.

– Vi kommer arbeta med skogsek, bergek, glasbjörk, bok, fågelbär, lind, lönn, gråal, klibbal, asp, sälg, rönn och oxel. I år har vi ett uppstartsår där vi går igenom vad som gjorts tidigare för de olika trädslagen, samt ser över vad som finns tillgängligt i form av plusträd, fältförsök och fröodlingar, säger Thomas Kraft, programchef för skogsträdsförädling på Skogforsk.

Företaget Svenska Skogsplantor som är ett affärsområde inom statliga Sveaskog har redan börjat anpassa sina odlingar efter de nya trädslagen. Bland annat provodlas till exempel klibbal, skogslönn och ek med ambitionen om att odlingarna ska kunna skalas upp inom de närmaste kommande åren.

– Att klimatet förändras innebär stora utmaningar för skogen. Genom att utveckla trädens anpassning till dagens och framtidens klimat kan vi göra träden mer motståndskraftiga mot olika angrepp och säkra deras fortbestånd. Skogsägare ska kunna köpa växtliga och robusta plantor av sbeska trädslag, säger Fredrik Klang, forsknings- och utvecklingschef på Sveaskog.

Budget för första året är två miljoner kronor och finansieras av Sveaskog. Projektet väntas pågå till år 2028, för att därefter vara en ordinarie del skogsförädlingen.

© Anläggningsvärlden 2024.
info@anlaggningsvarlden.se