”Regeringen bör lyssna på Trafikverket och höja ramen”

– Vi välkomnar också att Trafikverket slår fast med all önskvärd tydlighet att transportsystemets primära funktion är att garantera tillgänglighet, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen.

Enligt branschorganisationen Transportföretagen  är Trafikverkets budskap tydligt i inriktningsplanen som presenterades den 15 januari. Underhållet av vägar och järnvägar bör prioriteras, då det är samhällsekonomiskt lönsamt.

 – Att stanna kvar vid dagens plannivå  om 959 miljarder kronor (2023 års prisnivå) borde däremot inte vara ett alternativ för infrastrukturministern. Trafikverket visar tydligt att den inte räcker för att bibehålla transportsystemets funktionalitet och att återfå eftersatt underhåll menar Transportföretagen. Om regeringen ökar ramen med 20 procent kan både dagens funktionalitet bibehållas och fortsatt underhåll återtas visar Trafikverket i inriktningsplanen.

– Det är det enda valet för infrastrukturministern om regeringen menar allvar med sitt tal om vikten av att satsa på att underhålla det vi redan har. Att gå fram med nuvarande ram, eller ännu värre, en sänkt ram, skulle sänka trovärdigheten i regeringens budskap, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen.

– Vår egen analys ”Våra Vägar” visar att det behövs två miljarder kronor extra varje år till vägunderhåll bara för att stoppa fortsatt förfall menar hon.

Transportföretagen välkomnar också att Trafikverket så tydligt pekar på vikten av att satsa på utbyggnaden av BK4 vägnätet. Tyngre lastbilar leder till högre transporteffektivitet, det är samhällsekonomiskt lönsamt. Det krävs färre lastbilar för att transportera samma mängd gods. Det är viktigt att utbyggnaden av BK 4 vägnätet intensifieras.

– Det är positivt att Trafikverket pekar på att länstrafikplanerna innehåller samhällsekonomiskt lönsamma åtgärder och vi ser fram emot en ökning av anslagen till länstrafikplanerna, som har minskat under en lång följd av år.

– När det gäller en hållbar omställning av transportsektorn kan det offentliga, inte minst Trafikverket själv, spela en stor roll genom att till exempel ställa relevanta krav och följa upp. Det är bra att Trafikverket i inriktningsplaneringen lyfter offentliga aktörers ansvar.

© Anläggningsvärlden 2024.
info@anlaggningsvarlden.se