Regeringen vill byggstarta tio stora anläggningsprojekt

Regeringen har fattat beslut om att tio större infrastrukturobjekt får byggstartas 2024–2026 och att två projekt får förberedas för byggstart 2027–2029. Regeringen har också gett Trafikverket i uppdrag att minska kostnaderna för flera projekt och ska återkomma med nya bedömningar om kostnader och lämplig period för byggstart.

– Regeringens beslut om innebär att Trafikverket nu får klartecken att byggstarta flera viktiga projekt som kommer öka kapaciteten och robustheten i transportsystemet, säger Andreas Carlson (KD), infrastruktur- och bostadsminister.

På regeringens uppdrag har Trafikverket föreslagit vilka nya projekt som de bedömer bör få byggstartas redan 2024–2026 samt vilka projekt som bör få förberedas för byggstart 2027–2029. Tio av projekten anses vara tillräckligt säkra i fråga om nytta, kostnader och genomförande för att få byggstartas 2024–2026. Regeringens beslut innebär att Trafikverket får binda upp medel för att upphandla entreprenader för dessa projekt.

Enligt regeringens bedömning är två objekt tillräckligt långt gångna i fråga om förberedelser för att få förberedas för byggstart 2027–2029.

För tre av projekten som Trafikverket föreslagit anser dock regeringen att kostnadsökningar föranleder en översyn av kostnaderna. Trafikverket har fått i uppdrag att se över och minska kostnaderna för dessa tre projekt och så snart som möjligt återkomma med en ny kostnadsbedömning och en förnyad bedömning om byggstart för respektive projekt.

För tre av projekten är förutsättningarna ännu inte helt utredda eftersom nödvändiga väg- respektive järnvägsplaner ännu inte har vunnit laga kraft. Trafikverket har därför fått i uppdrag att återkomma till regeringen så snart planerna har fastställts.

– Såväl god kostnadskontroll som god framdrift är viktig för både kostnadseffektivitet och för att byggprojekten färdigställs och öppnas för trafik så snart som möjligt. Regeringen har därför för avsikt att skyndsamt bereda frågan om förslag till byggstarter när förnyade underlag har inkommit till Regeringskansliet, säger Andreas Carlson avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2024.
info@anlaggningsvarlden.se