Nya regler ska öka säkerheten i bygg- och anläggningsprojekt

Arbetsmiljöverket kommer med nya regler för bygg- och anläggningsprojekt som träder i kraft 1 januari 2025. Foto: Per Eriksson

Den 1 januari 2025 träder nya regler i kraft som ska öka säkerheten och förebygga risker i arbetsmiljön i bygg- och anläggningsprojekt. Enligt Arbetsmiljöverket ska de nya reglerna tydliggöra roller, ansvar och uppgifter för byggherrar, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare och tillverkare av monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar.

Arbete inom bygg- och anläggning kan vara förenat med stora risker för arbetsrelaterade olyckor och ohälsa. För att minska antalet olyckor och ohälsa är det viktigt att det förebyggande arbetsmiljöarbetet påbörjas i ett tidigt skede av bygg- och anläggningsprojektet.

– Det är tyvärr alltför vanligt med allvarliga olyckor, till och med dödsolyckor, i både byggnads- och anläggningsarbete. Därför är det viktigt att försöka förebygga arbetsmiljörisker så tidigt som möjligt, gärna redan under projekteringen. Vi behöver komma bort från ”löses-på-plats” eftersom det kan leda till arbetsmiljörisker för dem som ska utföra arbetet, säger Agneta Axelsson, sakhandläggare för föreskriften på Arbetsmiljöverket.

Enligt Arbetsmiljöverket blir det med den nya föreskriften med ansvaret och uppgifterna för arbetsmiljöarbetet i ett byggnads- eller anläggningsprojekt tydligare och lättare att ta till sig. Det blir tydligare vem som ska göra vad vilket underlättar det tidiga samarbetet i projektering och produktion, vilket ska bidra till att förebygga olyckor och ohälsa.

De aktörer föreskriften vänder sig till är byggherrar, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare Bas-P och Bas-U samt tillverkare av monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar. Till gruppen projektörer räknas arkitekter, konstruktörer och andra som medverkar i projektering.

De nya reglerna innebär bland annat att alla aktörer ska arbeta metodiskt enligt grundprinciperna för att förebygga arbetsmiljörisker. Det betyder att man arbetar med riskerna i en bestämd ordning genom att identifiera, undvika och bedöma riskerna för att sedan åtgärda dem.

–Byggherren kan specificera arbetsmiljökrav i avtalen. Med reglerna följer också att de fortlöpande ska kontrollera och följa upp arbetsmiljöarbetet i byggprojektet. Tar byggherren detta ansvar finns det goda möjligheter att minska den osunda konkurrensen och förebygga arbetslivskriminalitet, förklarar Agneta Axelsson.

Den nya föreskriften ställer också krav på rutiner för arbetsmiljöarbetet i byggprojekt. På så vis blir det lättare att kontrollera och följa upp arbetsmiljöarbetet.

Ytterligare en nyhet är att överlämningen av arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljöplanen ska ske på ett strukturerat sätt – helst genom ett överlämningsmöte med dialog om arbetsmiljöarbetet i byggskedet och det framtida brukandet.

Det är också meningen att överlämningen ska underlätta samarbetet mellan byggherren, Bas-P och Bas-U. Där ska de presentera hur arbetsmiljöarbetet har varit bakåt i tiden och förväntningar på arbetsmiljöarbetet framåt. När man sitter tillsammans kan man också diskutera och besluta om det fortsatta arbetsmiljöarbetet, menar Arbetsmiljöverket.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se