Minskade skador av granbarkborre

Skadorna av granbarkborre minskar men skelettskogarna står kvar. Det visar en inventering som SLU gjort på uppdrag av Skogsstyrelsen.

Skadorna från granbarkborrens framfart i de svenska skogarna har halverats sedan förra året. Det visar en ny inventering. Samtidigt har det senaste årens mer omfattande skador lett till stora arealer med döda granar, så kallade skelettskogar, som utgör en säkerhetsrisk och gör det svårare att etablera ny skog.

– Äntligen verkar det som att trenden har vänt efter flera år med enormt stora skador av granbarkborrarna. Det var varmt och torrt i juni när huvudsvärmningen ägde rum, men tack vare regnet som kom senare fick vi inte någon ytterligare svärmning på sensommaren, säger Mattias Sparf, sakkunnig på granbarkborre på Skogsstyrelsen.

I en inventering som Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) gjort på uppdrag av Skogsstyrelsen i delar av Götaland och Svealand visar att cirka 2,2 ,iljoner kubikmeter stående gran har dödats av granbarkborren i år. Det kan jämföras med fjolåret då drygt 5 miljoner kubikmeter gran dödades och rekordåret 2021 då siffran låg på över 8 miljoner kubikmeter.

Det är i Svealand som den största nedgången skett, medan de största skadorna i år finns i östa Götaland.

– Skadorna är fortsatt omfattande, men är nu nere på ungefär en tredjedel av skadevolymerna 2020 och 2021, säger Sören Wulff, miljöanalysspecialist på SLU som ansvarat för inventeringen.

SLU:s inventeringar visar också hur stor andel av de granar som angripits under året som står kvar i skogarna. I år landar den siffran på 72 procent, vilket motsvarar ungefär samma nivå som under 2022. Tillsammans med stora mängder granar som angripits under tidigare år och som fortfarande står kvar, utgör både en säkerhetsrisk och försvårar för ny skog att komma upp.

–  Följden av de senaste årens enorma granbarkborreskador är att vi fått så kallade skelettskogar, det vill säga skogar med stora mängder döda granar. Vi uppmanar ingen att städa sin skog, enstaka döda träd är viktiga för den biologiska mångfalden och ska få stå kvar. Men har man som skogsägare stora områden med döda granar kan man behöva avverka för att möjliggöra åtgärder för att ny skog ska kunna komma upp, säger Mattias Sparf.

Det stora utbrottet av granbarkborre som pågått under de senaste sex åren startades under  den mycket torra och varma sommaren 2018. Granarna tappade mycket av sin motståndskraft och granbarkborrarna kunde föröka sig i stora mängder. Totalt uppskattas att cirka 34 miljoner kubikmetet gran dödats i de södra och mellersta delarna av Sverige sedan 2018.

SLU har genomfört inventeringen inom Nationell Riktad Skogsskadeinventering (NRS) som bygger på Riksskogstaxeringens (RT) permanenta provytor i östra Götaland (Östergötland, Kalmar, Kronberg och Blekinge län) och Svealand (exklusive norra Dalarna) och södra Gävleborgs län. Inventeringen har gjorts på ytor i äldre bestånd med minst 30 procents andel gran.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se