Miljonregn över skogsforskning

DSCF2360

Mistra – Stiftelsen för miljöstrategisk forskning utlyser medel till ett nytt forskningsprogram som ska fokusera på bioekonomi särskilt i relation till primära och sekundära produkter från skogsbruk.

Mistra inbjuder forskargrupper att tillsammans med relevanta aktörer i samhället lämna förslag på ett nytt forskningsprogram. Utlysningens fokus är på bioekonomin särskilt i relation till primära och sekundära produkter från skogsbruk. Forskningen skall vara inriktad på att utveckla effektiv resursanvändning över hela produktlivscykeln samt bidra till hållbar utveckling.

– En ökad användning av biomassa är en tänkbar väg bort från oljeekonomin, men för att det ska bli verklighet krävs både mer kunskap, ny teknik och en smartare användning av skogens resurser säger Åke Iverfeldt, Mistras vd.

Programmet skall innehålla följande forskningsområden:

1. Nya och traditionella produkter från förnyelsebara råvaror.

2. Digitalisering av skogsbrukets värdekedjor från råvaror till produkter och tjänster.

3. Cirkularitet och hållbarhet.

Utlysningen gäller för en initial fyraårig finansiering men sökande skall ha ett perspektiv över åtta år. Programmet skall vara både inter- och transdisciplinär. Affärs- och andra deltagande partners skall med fördel vara medverkande redan från planeringsfasen av programmet. Sektor- och intresseorganisationer kan också medverka i programmet.

Programmets förväntade budget är sammanlagt på 83 miljoner kronor under fyra år. Mistras finansiella bidrag är högst 70 procent av den sammanlagda budgeten, maximalt 58 miljoner kronor.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se