Många kommuner saknar strategi för skogen

I den kommunägda skogen ska ofta flera olika intressen balanseras. Ändå anger bara fyra av tio skogsägande kommuner i Sverige att de har en politiskt antagen skogspolicy eller skogsstrategi, visar Skogssällskapets kommunskogsenkät.

I de skogar som Sveriges kommuner äger är det många intressen som ska balanseras – friluftsliv, intäkter från avverkning och att bevara naturvärden är några exempel.

I en kommunskogsenkät som skogsförvaltaren Skogssällskapet  tagit fram visar trots det att endast fyra av tio kommuner har en politisk antagen skogspolicy eller skogsstrategi.

– Att som kommun ha en tydlig strategi eller policy för sitt skogsinnehav menar vi på Skogssällskapet är oerhört viktigt för att skogen ska kunna brukas ansvarsfullt och hållbart, säger Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet.

Debattvågorna går höga om den svenska skogen ska brukas eller bevaras. Åsikterna går isär om hur skogen ska kunna göra så stor nytta som möjligt när det gäller klimat och biologisk mångfald. Kraven och förväntningarna på skogen ökar i samhället och i den kommunala skogen är dessutom kommuninvånarnas friluftsliv och framtida exploatering viktiga områden att ta hänsyn till.

– Kommuner har ofta flera parallella mål med skogsägandet, något vår enkät bekräftar. När dessa ska balanseras är det viktigt att ha en långsiktig strategi eller policy för vad kommunen vill med sin skog, berättar Karin Fällman Lillqvist.

Skogssällskapets kommunskogsenkät visar också att högst prioritet hos de skogsägande kommunerna är rekreation och friluftsliv samt att bevara öka skogens naturvärden. Framtida exploateringsmark, att binda koldioxid och virkesproduktion är andra mål som en kommun kan ha med sitt skogsinnehav.

– Vi vill uppmana de kommuner som i dag saknar en skogspolicy eller skogsstrategi att ta fram en. Det ökar samsynen kring hur kommunens skog ska skötas, samtidigt som en skogspolicy är ett viktigt verktyg i kommunikationen med allmänheten, säger Karin Fällman Lillqvist.

De kommunägda skogarna är ofta viktiga för det lokala friluftslivet, samtidigt som försäljning av virke kan ge betydelsefulla intäkter till kommunens verksamhet.

– Skogssällskapet vill göra Sveriges skogar rikare. Vi bidrar med ökad kunskap om skogens alla värden genom stöd till forskning och lång erfarenhet från egna och kunders skogar, säger Karin Fällman Lillqvist avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se