Björkfröplantager anläggs i Sävar

Just nu startar Skogforsk upp två helt nya växthusplantager för björk i Sävar, ett par mil norr om Umeå. 

Enligt Skogforsk innebär det  att vi inom några år kan plantera förädlad björk i norra Sverige som växer 25-30 procent bättre än självföryngrad björk.

– Det har inte funnits något förädlat material av björk för norra Sverige sedan 1990-talet, men i och med dessa två nya plantager kommer det finnas material upp till mellersta Norrland, säger Sara Abrahamsson på Skogforsk, som är ansvarig för björkförädlingen i norra Sverige.

En stor uppsving för björken, där allt fler skogsägare ser nyttan av att öka mångfalden i skogen samt sprida sina risker i ett förändrat klimat är några av anledningarna till att detta projekt dragits igång.

– Ju fler trädslag vi har, desto mer sprider vi riskerna. Har vi bara två trädslag blir det lite skakigt, menar Sara Abrahamsson.

I norra Sverige har man tydligt märkt av att det är mer vanligt med multiskadade ungskogar, det vill säga drabbas av flera skador som påverkar trädets vitalitet, tillväxt och överlevnad. Till exempel drabbas tallen ofta av svampangrepp och betesskador.

– Då kan man plantera björk på de ställen där det blivit mycket skador. Björken kommer också att bli betad, men kommer snabbare ur betningshöjd och angrips inte av törskate och sådana saker, förklarar Sara Abrahamsson.

Plantagerna kommer att anläggas i växthus för att få dem att blomma tidsmässigt tidigare än allt runt omkring.

– På så sätt så får vi inget externt pollen, utan bara internt pollen, säger hon.

De som varit mest aktiva i att driva igenom de nya växthusplantagerna i Sävar är Stora Enso och Sveaskog. Nu håller parterna på att fördela andelar i plantagerna och sedan är tanken att avtal ska skrivas innan jul.

– Därefter börjar vi anlägga plantagerna under nästa år och vi kommer att kunna börja skörda frö redan om två år. Det är en helt annan horisont på björk än på tall och gran, säger Sara Abrahamsson avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se