Starkt första kvartal för Mellanskog

Skogsägarföreningen Mellanskog redovisar ett rörelseresultat för årets första kvartal på 75 miljoner kronor (71)
Årets första kvartal var en starkt period för Mellanskog. Föreningen har framgångsrikt agerat för högre virkespriser och ökad lönsamhet för skogsägarna.

Skogsägarföreningen Mellanskog redovisar ett rörelseresultat för årets första kvartal på 75 miljoner kronor (71). En stor efterfrågan på skogsråvara tillsammans med stigande priser utgör grunden för resultatet.

– Mellanskog levererar en stark inledning på året. Volymerna från skogen minskar något vilket innebär en lägre leveransvolym men den rådande virkesbristen ger föreningen möjlighet att framgångsrikt agera för högre virkespriser och ökad lönsamhet för skogsägarna, säger Fredrik Munter, vd på Mellanskog.

Efter finansiella poster landar resultatet för första kvartalet på 77 miljoner kronor (68). Levererad virkesvolym minskar med 9 procent jämfört med 2023, beroende på hög gallringsandel och besvärliga drivningsförhållanden i slutet av tremånadersperioden.

– Ett starkt ekonomiskt resultat möjliggör satsningar som utvecklar verksamhet och tjänster. Under 2024 lanserar Mellanskog en ny plattform för skogsägare som vill göra affärer mer självständigt och digitalt, säger Fredrik Munter.

Intresset för Mellanskogs nya tjänster inom ekonomi och juridik som lanserades under 2023 uppges vara stort. Tack vare den stora efterfrågan fortsätter föreningen att utöka utbudet av tjänster. Dessutom förstärker Mellanskog organisationen för att klara ytterligare expansion inom ekonomisk- och juridisk rådgivning samt skoglig förvaltning och skogsvård.

”Under 2024 lanserar Mellanskog en ny plattform för skogsägare som vill göra affärer mer självständigt och digitalt”

Artskyddsfrågorna fortsätter att påverka skogsägarens möjlighet att bruka sin egen mark. Den senaste tidens domslut, som bland annat undanröjer möjligheterna att bevilja dispens för nationellt fridlysta arter som knärot, medför en stor rättsosäkerhet för skogsägarna som nu behöver stämma staten för rätt till ersättning.

– Förutom oacceptabel rättsosäkerhet och stora kostnader är vi nu i en situation där skogsägarna undviker att göra åtgärder i skogen eftersom riskerna att hamna i en byråkratisk cirkus är för stora, detta sker samtidigt som Sverige har virkesbrist. Situationen är ohållbar och regeringen behöver presentera lösningar mycket snabbt, menar Fredrik Munter.

Stämman fattar i år beslut om ny ordförande för Mellanskog då Karin Perers efter 11 år som ordförande har avböjt omval. Valberedningen föreslår Peter Helander till ny ordförande.

Den 15 maj äger Mellanskogs föreningsstämma rum på Uppsala slott. Styrelsen föreslår utdelning till medlemmarna om 104 (151) miljoner kronor varav 21 (21) miljoner kronor som ränta på insatskapitalet (10 %) och 83 (130) miljoner kronor som efterlikvid på virkesleveranser 2023.

Här kan du läsa fler nyheter om skogsekonomi

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se

mellanskog nyckeltal kvartal 1 2024. Faktaruta