Stora brister i underhåll av skogsbilvägar

Skogsbilvägarna i Sverige har försämrats under de senaste 30 åren. Tyngre fordon, mindre underhåll, sämre samordning och klimatförämdringarna anges som några av orsakerna visar en analys från Skogsstyrelsen.

Under de senaste 30 åren har Sveriges skogsbilvägar försämrats. Bland orsakerna märks främst allt tyngre fordon, minskat underhåll, dålig samordning och förändringar i klimatet. Det visar en färsk nulägesanalys från Skogsstyrelsen.

Därför krävs nu en rad åtgärder för att rusta upp ett vägnät som har viktig betydelse för bland annat skogsbruk, näringsliv, turism och friluftsliv över hela landet.

Landets cirka 21.000 mil skogsbilvägar har stor betydelse för inte bara skogsbrukets möjlighet att få fram skogsråvara till en rimlig kostnad, utan även för en rad andra näringsgrenar och för rekreation och friluftsliv.  Vägnät och organisationer kring skogsbilvägar och enskilda vägar skapar arbetstillfällen och intäkter lokalt i hela landet. Att de enskilda vägarna underhålls till rätt standard är avgörande för ett effektivt och lönsamt skogsbruk.

Trots vägarnas stora betydelse har Skogsstyrelsen tillsammans med andra aktörer i en ny nulägesanalys identifierat en lång rad brister som behöver åtgärdas.

– Ska hjulen fortsätta snurra i hela landet så behöver vi fungerande och robusta skogsbilvägar, men tyvärr ser vi i vår analys att det finns stora brister som behöver åtgärdas. Därför behövs nu en bredd av åtgärder tas fram för att inte skogsbilvägarna ska bli en flaskhals i samhället, säger Stefan Gunnarsson, vägspecialist på Skogsstyrelsen.

Några exempel på brister som den nya rapporten pekar ut är:

Det svenska vägnätet lider av en generell underhållsskuld. Fordonens tyngd och storlek innebär en betydande ökning av slitage på väg och broar. Det eftersatta underhållet och bärighetsnedsättningar beräknas öka. Det saknas idag en helhetsbild över det lågtrafikerade vägnätets status samt de olika aktörernas ansvar, krav och behov.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se