Kraftigt utbyggt stamnät väntas

Det krävs mer än ett kraftigt utbyggt stamnät för att möta effektbehoven. Svenska kraftnät planerar för en exceptionell kraftig utbyggnad av stamnätet under den kommande tio-årsperioden. Foto: Per Eriksson

Statliga svenska kraftnät planerar för en ”exceptionell” kraftig utbyggnad av stamnätet under den kommande tio-årsperioden.

– Men ska vi klara omställningen och elektrifieringen i den takt som industrin planerar för räcker inte detta. Då behövs årligen ett produktionstillskott motsvarande elförbrukningen i Stockholm från nu fram till 2045 för att täcka kommande förbrukningsökning samt för att ersätta befintlig produktion som går ur tiden”, säger Daniel Gustafsson, avdelningschef Kraftsystem, Svenska kraftnät.

Svenska Kraftnät har publicerat sin Nätutvecklingsplan för 2024-2033, som redovisar både pågående anläggningsinvesteringsprojekt och aktuella behovsutrustingar. I runda slängar innebär det under kommande tio-årsperioden investeringar i 150 mil nya ledningar och ett 30-tal stationer, förutom förnyelse av 250 mil befintliga ledningar och 100 stationer, vilket motsvarar hälften av dagens stationer. Jämfört med tio-årsperioden som har varit handlar det om ett flerfaldigande av utbyggnadstakten.

Daniel Gustavsson konstaterar dock att det inte räcker. Inte om Sverige ska klara elektrifieringen i samhället samt ha en god leveranssäkerhet.

− Det vi ser framför oss om inte investeringarna i ny produktion skjuter fart är att norra Sverige går från att vara ett överskottsområde vad gäller el till ett underskottsområde. Och för södra Sverige som länge varit ett underskottsområde blir situationen ännu mer utmanande än idag.

Nästan lika viktigt som nya investeringsbeslut i elproduktion är enligt Daniel Gustafsson var den placeras samt val av energibärare. Det han framför allt pekar på är att stora delar av den svenska basindustrin planerar att använda vätgas i sina processer när de ställer om till en fossilfri tillverkning.

− Antingen är vätgasberoende verksamhet förlagd där elproduktionen sker – vilket inte är så troligt med tanke på att placeringen av industrier inte är så flexibel – eller så tillverkas vätgasen där elproduktionen sker och transporteras därefter i pipelines, säger han.

Enligt honom är effektbehoven hos de kommande vätgasberoende industrierna så stora att det är svårt att motivera att bygga så mycket elledningar för att överföra den energin.

− Då är vätgas en mycket effektivare energibärare. Och pipelines tar mycket mindre utrymme samt gör i allmänhet mindre intrång på miljö och natur, säger han.

Svenska kraftnät räknar med nya förfrågningar om att ansluta mycket stora förbrukningsvolymer. För närvarande har Svenska kraftnät förbrukningsansökningar om totalt cirka 20.500 MW i hela landet.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se