BillerudKorsnäs köper Bergvik Skog Öst

billerud_skog

BillerudKorsnäs har idag ingått bindande avtal med samtliga aktieägare i Bergvik Skog AB om en uppdelning av Bergvik Skog AB:s skogstillgångar, innefattande bl.a. BillerudKorsnäs förvärv av Bergvik Skog Öst AB.

Förvärvet bidrar till att säkerställa BillerudKorsnäs framtida vedförsörjning såväl genom direkta leveranser som effektivare logistikflöden samt att företaget blir en stark aktör på den svenska vedmarknaden.

BillerudKorsnäs meddelade den 27 november 2017 att en avsiktsförklaring tecknats om att förvärva Bergvik Skog Öst AB som omfattar cirka 350 000 hektar skogsmark i Sverige. Sedan undertecknandet av avsiktsförklaringen har företaget bedrivit förvärvsgranskning av Bergvik Skog Öst AB och förhandlat de slutliga villkoren avseende förvärvet.

BillerudKorsnäs förvärv av Bergvik Skog Öst AB är en del i en omstrukturering av Bergvik Skogs skogsinnehav, som utöver Bergvik Skog Öst AB huvudsakligen består av Bergvik Skog Väst AB. Bergvik Skog Väst AB kommer att delas ut till aktieägarna i Bergvik Skog AB, varvid BillerudKorsnäs kommer att erhålla ca 5 procent av aktierna i Bergvik Skog Väst AB. BillerudKorsnäs har idag också ingått avtal om att överlåta dessa 5 procent till Stora Enso. Efter överlåtelsen kommer det att ske en delning av Bergvik Skog Väst AB mellan återstående aktieägare i bolaget.

Transaktionerna, som bl.a. är villkorade av godkännande av Konkurrensverket, utdelning av Bergvik Skog Väst AB, samt att slutlig delningsplan avseende Bergvik Skog Väst AB upprättas och registreras, bedöms kunna slutföras under första halvåret 2019.

– Vårt förvärv av Bergvik Skog Öst är en viktig del i att långsiktigt säkerställa ett konkurrenskraftigt och stabilt vedflöde och därmed har vi nu lagt ytterligare en viktig pusselbit i att nå BillerudKorsnäs fulla potential. Dock ändras inte bolagets strategi att röra sig framåt i värdekedjan, varför vi i ett nästa steg avser att utvärdera möjligheten att ta in en eller flera partners som delägare i våra skogstillgångar, säger Petra Einarsson, vd och Koncernchef, BillerudKorsnäs.

Köpeskillingen för Bergvik Skog Öst AB uppgår till cirka SEK 6,4 miljarder på skuldfri basis efter avdrag för latent skatt, motsvarande cirka SEK 18.000 per hektar skogsmark. Kassaflödeseffekten av förvärvet av Bergvik Skog Öst AB, netto efter försäljningen av 5 procent av aktierna i Bergvik Skog Väst AB, beräknas uppgå till cirka SEK 5,4 miljarder. Förvärvet är finansierat med banklån. BillerudKorsnäs långsiktiga finansiella mål, att räntebärande nettoskuld i förhållande till EBITDA ska understiga en multipel om 2,5, är oförändrat.

BillerudKorsnäs kvarstår tills vidare som ägare av 5 procent av aktierna i Bergvik Skog AB, med de tillgångar och skulder som kvarstår efter utdelning av Bergvik Skog Väst AB respektive försäljning av Bergvik Skog Öst AB. Avsikten är att avveckla Bergvik Skog AB när det är praktiskt möjligt, varvid BillerudKorsnäs förväntas erhålla en utdelning.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se