Billerud Korsnäs resultat tyngs av vedbrist

billerud_korsnas

Blöt och mild väderlek under hösten och inledningen av vintern har lett till en situation med brist på massaved i slutet av 2017 och början av 2018.

Grundorsaken till massavedsbristen är den ovanligt våta och milda inledningen på vintern. Normala vintrar fryser marken och gör det möjligt att bedriva ett effektivt skogsbruk. I dagsläget kan inte skogsmaskiner användas i markerna i vissa områden. Dessutom begränsas möjligheterna att köra på skogsbilvägnätet på vissa håll vilket också minskar virkesflödet.

De åtgärder som vidtagits är framförallt mixförändring i produktionen samt omdisponering av flöden för att optimera virkesanvändningen.

– Den ekonomiska effekten på resultatet i Q4 2017 är liten och det är svårt att bedöma omfattningen av massavedsbristen och hur länge situationen kommer hålla i sig, men givet nuvarande bedömning kommer det första kvartalets resultat 2018 påverkas negativt med cirka 80–100 miljoner kronor, säger Uno Brinnen, Skogsdirektör, BillerudKorsnäs.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se