Airforestry och Sveaskog i flerårigt gallringsavtal

AirForestry har ingått ett nytt avtal om partnerskap med Sveriges största skogsägare, statliga Sveaskog. Avtalet innebär att Sveaskog under en sjuårsperiod tecknat upp sig för att köpa gallring med AirForestrys drönare och innebär därmed ett långsiktigt samarbete med en av de största  aktörerna inom det svenska skogsbruket.

Överenskommelsen är en fördjupning av ett redan befintligt samarbete mellan de två bolagen. Ramen för avtalet omfattar den signifikanta gallringsarean om 1.000 hektar varje år. 

– Sveaskog ser partnerskapet med AirForestry som ett viktigt verktyg för att ta skogsbruket in i framtiden. Tillsammans kan vi utveckla produkter och lösningar som svarar på de komplexa utmaningar som skogsbruket står inför. Att skapa förutsättningar för att på sikt kunna gallra med drönare skulle minst sagt vara revolutionerande för hur vi brukar skogen, samtidigt som det minskar risken för mark- och körskador, säger Erik Brandsma, vd Sveaskog.    

– Partnerskapet med Sveaskog möjliggör att vi kan fortsätta utveckla våra produkter och lösningar, för att skapa bättre och mer hållbara skogar och på så vis ett mer hållbart samhälle – ur såväl ett ekonomiskt och miljömässigt, som socialt, perspektiv. Nu fördjupar vi vårt fleråriga samarbete genom denna överenskommelse, vilket känns som ett väldigt spännande och givande steg framåt, säger Olle Gelin, vd AirForestry.

AirForestrys egenutvecklade teknik formar framtidens skogsbruk genom att förflytta arbetet med gallring till luftburna drönare. Gallring kan därmed genomföras utan markkontakt, när varje träd istället flygs ut till väg för vidare transport. Inga stickvägar behöver tas upp i beståndet, dessa utgör normalt sett cirka 20 procent av ett bestånd. 

Metoden ger ett effektivare skogsbruk med ett jämnare virkesflöde till industrin eftersom det är oberoende av markförhållande över året. Samtidigt minskar det problemen med körskador och skador på kvarvarande träd, känsliga biotoper och vattendrag. AirForestrys teknik bidrar även till att öka inlagringen av koldioxid. Drönarsystemet är helt och hållet eldrivet vilket minskar utsläpp kopplade till gallring.

Sveaskog och AirForestry har samarbetat sedan 2021, Sveaskog har varit delaktiga i AirForestrys utvecklingsarbete genom att upplåta mark för testverksamhet.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se