Västerbotten hårt drabbat av ovädret Hans

Foto: Skogsstyrelsen

Ett omfattande område i Västerbottens inland har drabbats av nedblåst skog efter stormen Hans framfart. Det kan Skogsstyrelsen nu konstatera efter att, i samråd med skogsbruket och markägare, gjort en övergripande bedömning av skadorna i området. Skogsägare uppmanas nu till försiktighet om man beger sig ut i området.

Det drabbade området följer norra sidan av Malån, från Bjurträsk till Hundberg och består till stor del av gammal tallskog. Inom området ligger naturreservatet Borup. Fallvindar har orsakat att tallarna helt ligger på backen eller knäckts av på mitten.

– Enskilda skogsägare uppmanas att bilda sig en uppfattning om skador på sin skog men att tänka på säkerheten och gärna ta hjälp av professionella då det kan vara mycket farligt att vistas i stormfälld skog, säger Ellinor Lindmark, skogsskadesamordnare vid Skogsstyrelsen i Norra Västerbotten.

Att arbeta i stormskadad skog kräver specialkunskap då det lätt händer olyckor. Träd som fortfarande står upp kan ha skador vilket gör att det är viktigt att hålla avstånd då de plötsligt kan ge vika. Det är också viktigt att undvika att gå nära träd som ligger i spänn eller träd som hänger på andra träd. I en stormfälld skog är det också viktigt att inte arbeta själv utan alltid ha med sig någon som kan hjälpa till om det skulle uppstå problem.

I samverkan med skogsbolagens ombud, renskötare och privata skogsägare görs en samlad bedömning av hur stora skadorna efter ovädret hans är. För att skapa sig bilden har man besökt platsen där den största mängden skog blåst ned, flugit med drönare samt dokumenterat genom fotografering. Den gemensamma bilden är att det drabbade området ungefär omkring 75 000 hektar och att den skog som blåst ned omfattar mellan 500 000 och 1 miljon kubikmeter skog. Utanför detta koncentrerade drabbade området finns också mindre områden och enstaka tallar som drabbats.

 – Vår ambition är att så snabbt som möjligt komma igång med arbetet innan dess att vinter och snö försvårar detta arbete men om vi ska vänta ut sex-veckors anmälningstid för samtliga uppdrag blir detta upprensningsarbete näst intill omöjligt, säger Jonatan Norman, fältområdeschef FO Nord, Norra Skog.

Enligt gällande regelverk behövs avverkningsanmälan även vid stormfälld skog för områden större än en halv hektar. Det är möjligt att ansöka om dispens från den rådande sex-veckors regeln för varje avverkningsanmälan. Skogsstyrelsen uppmanar dock till att fundera kring om det verkligen finns behov av sådan dispens innan man lämnar in en ansökan. Idag har Skogsstyrelsen i flera ärenden redan handlagt och beviljat ett antal dispenser för avverkningar i området.

– För att vi ska ha möjlighet att ge dispens behöver alla kriterierna i dispensansökan vara uppfyllda vilket inkluderar alltifrån hur undantaget kan vara till påtaglig fördel för miljön eller skogsskötseln till att inte medföra olägenheter för naturmiljön, kulturmiljön eller rennäringen, förklarar Joel Reisek, tillsynsspecialist, Skogsstyrelsen.

Enligt gällande regelverk för skydd mot skadeinsekter i skogen ska träd eller träddelar som överstiger fem kubikmeter per hektar och som riskerar att utgöra yngelmaterial för skadeinsekter vara utplockat innan den 15 juli 2024.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se