Stora prisökningar på byggmaterial

Byggmaterialindex från Byggmaterialhandeln visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter i löpande priser ökade med sju procent under årets andra kvartal.
Foto: Per Eriksson

En stor del av försäljningsökningen i byggmaterialhandeln under det första halvåret kan hänföras till kraftiga prisökningar.

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 7 procent under årets andra kvartal jämfört med samma kvartal ifjol. Under årets första 6 månader uppgick utvecklingen till 12 procent. 

Enligt Byggmaterialhandlarna har den underliggande prisutvecklingen varit hög under det första halvåret och uppgick till hela 40 procent under april och maj.

– Försäljningstillväxten, som under andra kvartalet har varit positiv, har primärt varit prisdriven. Det innebär att försäljningsvolymerna totalt sett har minskat. Priserna i byggmaterialhandeln har ökat kraftigt under våren, vilket bland annat beror på råvarubrist och högre transportkostnader, säger Monica Björk, vd för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.

Under årets andra kvartal var utvecklingen starkast i södra Sverige, med 11 procents ökning jämfört med samma period föregående år, följt av västra Sverige som ökade med 10 procent. Resterande regioner har haft en försäljningstillväxt med mellan 2 och 8 procent.

Försäljningstillväxten i proffshandeln ökade under det andra kvartalet med cirka 17 procent jämfört med samma period förra året. Den konsumentbaserade försäljningstillväxten minskade med nästa 10 procent under samma period.

– Även om försäljningsvolymen i bygghandeln har minskat så har proffshandeln klarat sig bättre än konsumenthandeln, vilket bland annat beror på de investeringar och byggprojekt som påbörjades i fjol. Konsumenthandeln hade en betydligt svagare utveckling då hushållens köpkraft har minskat till följd av det tuffa ekonomiska läget. Eftersom byggmaterialbranschen är en konjunkturkänslig bransch ser läget osäkert ut framöver, med tanke på den höga inflationen och stigande räntor, säger Monica Björk, avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se