Skogsstyrelsen föreslår ändrade krav vid anläggning av skog

gran

Förenklade och likvärdiga krav på antal huvudplantor för barrträd och björk, samt att gran inte ska tillåtas som huvudplanta på torra och magra tallmarker. Det är några av förslagen som Skogsstyrelsen den 31 oktober lämnade över till regeringen i en ny rapport för att modernisera reglerna när skogsägare ska plantera ny skog.

– Vi får hela tiden ny kunskap och förutsättningarna förändras över tid, inte minst med tanke på klimatförändringarna. Därför ser vi behovet att uppdatera och förtydliga föreskrifterna på en mängd olika områden för att skogsägaren ska kunna anlägga ny skog med krav som baseras på ny kunskap, säger Bert Krekula, tillsynsspecialist på Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen har fått uppdraget från regeringen att se över de föreskrifter som reglerar hur skogsägaren ska få upp ny skog efter en avverkning. I rapporten som lämnas över till regeringen i dag finns flera förslag som gör reglerna tydligare på en rad punkter. Några exempel:

  • Samma krav på antal huvudplantor för barrträd och björk. I dag är det olika krav på antal beroende på trädslag.
  • Förenklade krav på antal huvudplantor kopplat till olika markförhållanden. I dag skiljer sig kraven åt beroende på hur bördig marken är.
  • Gran ska inte tillåtas som huvudplanta på torra och magra tallmarker eller på marker med tunt jorddjup. I södra Sverige är det idag vanligt att gran planteras på mindre lämpliga marker för att undvika risken för svåra viltskador på tall. Den framtida utvecklingen för gran på dessa marker är synnerligen riskabel.
  • Forskningen visar att mindre luckor (ytor där det inte finns några plantor) har liten inverkan på trädens tillväxt. Därför ska det inte längre ha någon betydelse om Skogsstyrelsen vid tillsyn ser mindre luckor i en föryngring.

– Vi är övertygade om att förändringarna kan leda till att skogsproduktionen på ett bättre sätt svarar upp emot skogspolitikens jämställda mål om produktion och miljö, säger Bert Krekula.

Skogsstyrelsen föreslår också att det görs en landsomfattande inventering av hur mycket markstörningar det blir i samband med markberedning för att få en bättre bild av effekterna.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se