Säkerhetssatsning som bär frukt

ragn-sells_sakerhet

Safety first, så heter Ragn-Sells säkerhetssatsning som initierades 2015. Då hade man 64 anmälda arbetsskador per år. 2017 var siffran 22. Samtidigt har antalet allvarliga arbetsplatsolyckor minskat drastiskt, från 51 stycken 2012 till 17 under 2017.

–Det är en laginsats som står bakom de fina resultaten, säger Sofia Blomdal, arbetsmiljöchef vid Ragn-Sells AB.

2015 var antalet arbetsskador och arbetsolyckor för många enligt Ragn-Sellsledningen. Säkerhetssatsningen Safety first initierades för att se över arbetsmiljön och minska antalet skador och olyckor.

–Olyckor på arbetsplatsen är tragiska, ofta onödiga och innebär mycket lidande för den enskilde individen. Det vi framförallt behövde jobba med var en förändring av vår säkerhetskultur. Det räcker inte att vi har policys, rutiner och instruktioner om vi inte arbetar med våra beteenden, attityder och värderingar. Därför har samverkan, förtroendefullt samarbete, transparens, information och kommunikation varit viktiga grundstenar under arbetets gång. Att öka medvetenheten och förståelsen för att säkerheten är allas ansvar, varje dag, säger Sofia Blomdal.

Mellan 2012 till 2015 rapporterade Ragn-Sells i snitt ca 65 arbetsskador per år till Arbetsmiljöverket. 2016 blev det 49 anmälda skador och 2017 så har den siffran mer än halverats till 22. Även antalet anmälda allvarliga arbetsolyckor har minskat drastiskt, från 51 stycken 2012 till 17 under 2017.

–Det är mycket högre riskmedvetenhet bland personalen sedan vi fick till den här attitydförändringen som Safety first bidragit med. Man tänker på ett annat sätt och företagskulturen kring säkerhet och arbetsmiljö har förändrats till det bättre, säger Håkan Bolk, skyddsombud och miljöarbetare.

–2015 hade vi 187 inrapporterade avvikelser och förra året, 2017, hade vi 811. Det är en positiv utveckling och genom att alla bidrar med data, avslutar Sofia Blomdahl.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se