Så ska småhusbyggandet öka

Regeringen vill öka småhusbyggandet
nfrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlsson har gett Uppsala läns landshövding, Stefan Attefall i uppdrag verka för en ny egnahemsrörelse och därmed öka småhusbyggandet. Foto: Per Eriksson

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) har beslutat att tillsätta Stefan Attefall, landshövding i Uppsala län, som egnahemskommissionär för att därmed öka småhusbyggandet. Syftet är att verka för en ny egnahemsrörelse och att långsiktigt öka småhusens andel av nyproduktionen av bostäder. 

 – Uppdraget handlar dels om att klarlägga orsakerna till småhusens låga andel av nyproduktionen av bostäder, dels aktivt arbeta för att öka småhusbyggandet, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

I uppdraget ingår att dels klarlägga orsakerna till småhusens låga andel av nyproduktionen av bostäder, dels aktivt arbeta för att de parter som bedöms ha möjlighet att bidra till ett ökat småhusbyggande ska göra det.

”Uppdraget handlar om att klarlägga orsakerna till småhusens låga andel av nyproduktionen av bostäder.”

Bokstavsutredaren, som kallas ”egnahemskommissionär”, ska bland annat genom kontakter med kommuner, byggaktörer, mäklare och banker fördjupa kunskaperna om vad som sätter gränser för byggandet av småhus i Sverige i dag och hur förutsättningarna skiljer sig åt mellan olika delar av landet.

Egnahemskommissionären ska också sammanföra relevanta aktörer – kommuner, markägare, byggherrar och finansiärer – och bidra till att finna avtalslösningar som gör att ett byggande av småhus kommer till stånd. Det ingår också att i dialog med kommuner och byggaktörer verka för anläggandet av nya så kallade trädgårdsstäder.

Uppdraget började den 1 maj i år och ska delredovisas senast den 15 november och slutredovisas den 15 januari 2027.

Här kan du läsa fler nyheter om fastigheter

© Anläggningsvärlden 2024.
info@anlaggningsvarlden.se

Faktaruta Egnahemrörelsen