Så kan lastbilarnas utsläpp minskas

Transportsektorn har blivit effektivare och tekniken har gått mot mer bränslesnåla bilar. Samtidigt har totala mängden lastbilstransporter ökat i landet vilket motverkar de minskade utsläppen. Foto: Erik Viklund, Skogsforsk.
Transportsektorn har blivit effektivare och tekniken har gått mot mer bränslesnåla bilar. Samtidigt har totala mängden lastbilstransporter ökat i landet vilket motverkar de minskade utsläppen. Foto: Erik Viklund, Skogsforsk.

Trafikverket släppte i slutet av februari en utredning som slog fast att utsläppen från lastbilstrafiken ökat och att något måste göras för att vända trenden. Svenskt skogsbruk har, med hjälp av forskning från Skogforsk, länge legat i framkant för effektiva transporter och logistiklösningar.

Transportsektorn har blivit effektivare och tekniken har gått mot mer bränslesnåla bilar. Samtidigt har totala mängden lastbilstransporter ökat i landet vilket motverkar de minskade utsläppen som vunnits på effektiviseringen. Det har Trafikverket tagit fasta på i sin rapport.

– Vi tror att det bästa styrmedlet är att utveckla energieffektivare transporter och att tillåta dem. Tekniken och kunnandet finns, liksom nyfikenhet och vilja. Forskning pågår och många idéer finns om hur bränsleförbrukning och utsläpp med relativt enkla medel kan minskas per fraktat ton, säger Henrik von Hofsten, projektledare på Skogforsk.

Skogforsk har genomfört studier med längre lastbilar där antalet virkestravar ökats från dagens tre till fyra. Tre travar får man plats med utan att göra fordonet längre än tillåten längd (24 m). Längre fordon (uppemot 34 meter) som kan lasta en extra trave har testats med avseende på bränsleförbrukning, trafiksäkerhet och körvänlighet, och resultaten är goda.

”Vi tror att det bästa styrmedlet är att utveckla energieffektivare transporter och att tillåta dem.” Henrik von Hofsten, projektledare på Skogforsk.

Skogforsks resultat visar till exempel att om en lastbil lastas med fyra lägre virkestravar istället för tre kan bränsleförbrukningen minska med sju procent. Det kan förklaras med att luftmotståndet blir lägre med fyra låga, tätt lagda travar jämfört med tre höga travar. Nu planeras uppföljande försök med samma virkesfordon där bilen med fyra travar förses med aerodynamiska detaljer för att sänka bränsleförbrukningen ytterligare.

Under 2018 tilläts tyngre fordon på Sveriges allmänna vägar, maxvikten ökade från 64 ton till 74 ton. Mer gods kan alltså lastas på varje lastbil.

Den första juli 2018 öppnade Trafikverket 1 180 mil (motsvarande cirka tio procent) av det statliga vägnätet för Bärighetsklass 4 (BK4) som tillåter en maximal bruttovikt på 74 ton istället som tidigare 64 ton. BK4-vägnätet är utlagt i några ”kluster” i Sverige, med störst utbredning i norra Sverige, så det är där som tyngre fordon i första hand kan användas.

Dock kvarstår problemet att många infartsvägar till industrin inte blivit uppgraderade till BK4, vilket hindrar användningen av 74-tonsfordon. Orsa­ken är att dessa vägar ofta är kommunala och besluten måste tas där. Arbete pågår för att identifiera och åtgärda dessa flask­halsar för att öka nyttan av de effektivare 74-tonsfordo­nen. Till sommaren väntas Trafikver­ket öppna fler vägar för BK4.

Nu planeras ett projekt för ökat nyttjande av alternativa bränslen och självkörande fordon inom skogsbranschen. Genom att använda data över skogsbrukets transportflöden kan framtida scenarier simuleras rörande effekterna av ökat utnyttjande av fossilfria bränslen, eldrift och självkörande fordon.

© Anläggningsvärlden 2019.
info@anlaggningsvarlden.se