Så hittas granbarkborrarna med satellitbilder

Foto: Skogsstyrelsen.

Nu meddelar Skogsstyrelsen att skogsägare kan jämföra satellitbilder över sin granskog för att se om trädens livskraft har minskat, vilket kan tyda på granbarkborreangrepp.

När en gran angripits av granbarkborre kommer vitaliteten, det vill säga livskraften, i trädet att minska successivt innan granen slutligen dör av angreppet. För att rädda virkesvärdet, och minska spridningen till andra träd, är det viktigt att de angripna träden avverkas och transporteras till industrin i ett så tidigt skede som möjligt.

Genom att jämföra satellitbilder från olika tidpunkter och göra en förändringsanalys kan man se om granarnas vitalitet minskat, vilket kan tyda på angrepp av granbarkborre. Metoden har redan använts av flera skogsbolag i sina egna kartsystem med goda resultat. Nu kan även skogsägare göra förändringsanalyserna av sin egen skog via Skogsstyrelsens karttjänst Skador på skog.

– För skogsägare med stora områden granskog är förändringsanalyserna till stor hjälp eftersom de ser vilka områden som kan vara drabbade och som måste kontrolleras och åtgärdas om granarna är angripna, säger Alice Högström, projektledare på Skogsstyrelsen.

Karttjänsten har även uppdaterats med ett underlag som Holmen skog tagit fram, som visar potentiella granbarkborreangrepp i östra delarna av Götaland och Svealand.

De allra tidigaste angreppen, när granbarkborrarna just börjat gnaga sig in i granarnas bark, kan bara upptäckas genom att gå runt i skogen och granska träden på nära håll. För att veta var man ska leta efter de tidiga angreppen kan skogsägaren ta hjälp av en riskkarta som visar vilka områden som har störst risk att drabbas.

Även riskkartan finns i karttjänsten Skador på skog, men kan också tas fram direkt i skogsägarens Mina sidor.

– Så här i början av svärmningsperioden rekommenderar vi att skogsägaren använder sig av riskkartan för att hitta nya angrepp. Lite senare under säsongen är förändringsanalyserna ett bra komplement för att hitta pågående angrepp, säger Alice Högström.

Förändringsanalyserna kan också användas redan nu för att lokalisera förra årets skador, då det kan finnas nya angrepp nära dessa.

Årets svärmning är redan i full gång på många platser och skogsägare bör kontrollera sin skog regelbundet, minst var fjärde vecka, under hela sommaren för att upptäcka nya angrepp i god tid.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se