Nytt system för mätning av massaved

Foto: Ewa Eriksson.
Foto: Ewa Eriksson.

Från och med den 1 augusti 2019 börjar en ny kvalitetsklassning av massaved att gälla i skogsbranschen. En bättre och enklare kvalitetsbedömning är målet med systemet som ska gå ifrån vrakandel i procent av traven till förmån för bedömning av hela travens kvalitet som prima eller sekunda.

– På längre sikt väntas att förenklingarna och förbättringarna ska leda till en ökad lönsamhet för hela branschen. Det ska även komma alla parter i virkesaffären till gagn, säger Patrick Bäckström, marknadschef på Sveaskog.

Dagens system för kvalitetsbestämning där vrakandel anges för varje trave är inarbetat i branschen och etablerat även i skogsägarledet. Systemet har fungerat tillfredsställande. I och med införandet av fjärrmätning och därmed förbättrad flödeseffektivitet vid mottagningen på industri fanns ett stort behov av förenkla mätningen och göra den bättre anpassad till industrins behov och tydliggöra detta för virkesmarknadens aktörer. Med den nya klassningen finns förutsättningar till att förenkla och förbättra systemet utifrån virkesmätningens, markägarnas och industrins horisont.

Det nya systemet innebär ökad tolerans för fel av mindre betydelse men skärpta gränser för fel med stor betydelse. Orsaker till att sekundatravar inte är prima kommer att specificeras och för skogsägare blir det enklare att förstå varför en hel trave bedöms ha kvalitetsbrister.

Klassning i Prima/Sekunda kommer underlätta att förstå hur mätning av massaved går till. Det är travens kvalitet som är avgörande för hur mycket du får betalt – inte hur enskilda stockar ser ut. I det nya mätbeskedet kommer det inte att finnas något vrak eller avdrag angivet utan enbart hur stor volym av massaved som blivit inmätt som prima eller sekunda.

– Ett nytt klassningssystem väcker alltid frågor, såväl hos avverkningspersonal som hos våra leverantörer. Det är viktigt att komma ihåg att det är i skogen det avgörs vilken klass massaveden kommer att få. Mätbeskeden kommer se annorlunda ut. Därför är det bra att sätta sig in i systemet Prima/Sekunda så att vi kan hjälpa alla som är involverade i virkesflödet att förstå hur systemet fungerar, säger Patrick Bäckström avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2019.
info@anlaggningsvarlden.se