Nytt förslag: Skydd av skog ska byggas på frivillighet

Områden med naturvårdsavtal har höga naturvärden eller har goda förutsättningar att utveckla höga naturvärden
Områden med naturvårdsavtal har höga naturvärden eller har goda förutsättningar att utveckla höga naturvärden inom en snar framtid. Avtalen bygger på frivillighet och markägaren får en begränsad ekonomisk ersättning. Foto: Per Eriksson

När skog ska få formellt skydd förväntas skogägarna att ta initiativet till detta. Det skriver Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen i förslaget till nationell strategi för formellt skydd av skog som nu skickas ut på remiss. Formellt skydd av skog ska bygga på frivillighet, samtidigt som skyddsvärda skogar inte ska avverkas.

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen, har nu på uppdrag av regeringen, sett över strategin för formellt skydd av skog, Naturvårdsavtal, naturreservat och biotopslyddsområde är olika former av formellt skydd. Förslaget till revidering av strategin beskriver ett arbetssätt som bidrar till stärkt äganderättperspektiv, samtidigt som skyddsvärda skogar inte avverkas utan bevaras.

Arbetssättet utgår ifrån att det är markägarna som i första hand ska ta initiativet och föreslå områden för formellt skydd. Enligt Skogsstyrelsen finns det fortfarande ett stort behov av att bevara och skydda biologiskt värdefulla skogar i hela landet.

– Med förslaget ger vi förutsättningar för den förflyttning i arbetssätt till frivilligt formellt skydd som regeringen har efterfrågat. Det innebär till exempel att markägare och myndighet bör vara överens om att ett områdes naturvärden ska bevaras innan ett beslut om formellt skydd tas och att avsteg från frivillighet bör ske mer restriktivt, säger Malin Lund, naturvårdshandläggare, Naturvårdsverket.

Enligt förslaget ska skogsägarna ha möjlighet att ändra sig under processen och myndigheterna ska vara lyhörda för msrkägarens önskemål om skyddsform.

”Markägare ska enkelt kunna ta initiativ och får på så sätt större möjlighet att ta ansvar”.

Myndigheterna ska prioritera vilka skogar som kan få ett formellt skydd utifrån en urvalsmodell. Urvalet ska vara inriktat på de mest skyddsvärda skogarna, så att nationella och internationella mål om att bevara biologisk mångfald nås på ett kostnadseffektivt sätt. Budgetutrymmet kommer också påverka vilka skogar som kan få formellt skydd.

– Målet är att fler markägare ska anmäla intresse för att formellt skydda skogar med höga naturvärden av de skogstyper strategin anger och i de mest prioriterade områdena i landet. Markägare ska enkelt kunna ta initiativ och får på så sätt större möjlighet att ta ansvar, säger Johan Åberg, specialist på områdesskydd, Skogsstyrelsen.

Andra nyheter i förslaget till reviderad strategi är att den nu också omfattar fjällnära skog och att även förekomst av fridlysta arter utgör en del i urval och prioritering av vilka områden som bör skyddas formellt. Enligt förslaget behöver skogliga aktörer och myndigheter ta ett gemensamt ansvar för att sprida grundläggande information om naturvärden och sätt att bevara dem. 

Förslaget till revidering av den nationella strategin för skydd av skog har tagits fram efter dialog med markägarorganisationer, skogsnäring, miljöorganisationer och berörda myndigheter.  Det skickas nu ut på bred remiss.

Här kan du läsa fler nyheter inom skogspolitik

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se