Ny handbok om cirkulära balastprodukter

Branschhandbok om cirkulära ballastprodukter blir verklighet - efter nytt stöd.
Branschhandbok om cirkulära ballastprodukter blir verklighet – efter nytt stöd. Det meddelar branschorganisationen Sveriges Bergmaterialindustri. Foto: Per Eriksson

Projektet ”Från grind till grind”, som syftar till att skapa en handbok för att producera cirkulära ballastprodukter, har nu säkrat fortsatt finansiering från innovationsmyndigheten Vinnova. Målet med projektet är att ta fram en digital processbeskrivning som branschen kan använda för att öka användningen av återanvänt och återvunnet material i infrastrukturprojekt.

– Handboken kan ge branschen en tydlig processbeskrivning för att producera cirkulära ballastprodukter. Det är stort fokus i samhället på cirkulärt byggande, och det här projektet tillför en möjlighet att sprida kunskap och skala upp en cirkulär hantering som några få aktörer idag är duktiga på, men som behöver breddas. Projektet är helt rätt i tiden, och syftar både till att bygga förtroende hos tillsynsmyndigheter för branschens processer, samt att höja kunskapsnivån i branschen. Genom att förbättra möjligheterna för våra medlemmar att hantera massor på ett cirkulärt sätt kan vi bidra till ett mer resurseffektivt och cirkulärt samhälle, och det kan även bidra till klimatmålen, säger Mårten Sohlman vd på branschorganisationen Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI).

”Det är stort fokus i samhället på cirkulärt byggande, och det här projektet tillför en möjlighet att sprida kunskap och skala upp en cirkulär hantering”

Projektet leds av en grupp experter från SBMI, byggföretagen NCC och Swerock samt konsultbolaget Ecoloop. Den inledande fasen av projektet har finansierats av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF). Den första delen av projektet har fokuserat på att ta fram en tydlig process för den cirkulära hanteringen, samt en struktur för processbeskrivningen.

Handboken kommer att beskriva processen för att skapa cirkulära ballastprodukter, från mottagning av överskottsmassor till kvalitetssäkring, sortering och slutprodukt.

I den andra fasen av projektet kommer fokus att ligga på att utforma handbokens innehåll och involvera de stora beställarna av ballastmaterial, Trafikverket och kommuner. Målet med samverkan med branschens tongivande beställare är att främja att efterfrågan på cirkulärt material ökar. Den digitala handboken kommer att publiceras på SBMIs webbplats under detta år.

– Vi kommer under året att bjuda in branschens aktörer för att få synpunkter på hur processbeskrivningen ska utformas i nästa steg. Det är viktigt att handboken blir användbar och relevant för alla aktörer, säger Kristina Lundberg, innovationsledare på Ecoloop avslutningsvis.

Här kan du läsa fler nyheter inom infrastruktur

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se