Norra Skog JK-anmäler Skogsstyrelsen

Med anledning av Skogsstyrelsen och Kammarkollegiets agerande vid domstolsprocesserna gällande ersättningsrätt för skogsägare som nekats tillstånd till avverkning av fjällnära skog anmäler Norra Skog myndigheterna till Justitiekanslern. Foto: Per Eriksson.

Skogsägarföreningen Norra Skog har anmält Skogsstyrelsen och Kammarkollegiet till Justitiekansler. Detta med anledning av myndigheternas agerande i domstolsprocesserna när det gäller ersättningsrätt för fastighetsägare som nekats tillstånd till avverkning av fjällnära skog.

– Vi begär att JK ska granska myndigheternas agerande och klargöra om detta är förenligt med grundläggande krav på rättssäkerhet. När myndigheter agerar osakligt och inte följer gällande lagstiftning, utan istället prövar varje upptänkligt kryphål med avsikt att undkomma ersättningsskyldighet, då reser sig nackhåren, säger Norra Skogs styrelseordförande Torgny Hardselius.

Enligt Norra Skog började Skogsstyrelsen under 2015 att systematiskt avslå ansökningar om tillstånd att avverka istället för att skydda höga naturvärden genom reservatsbildning.

Därefter började myndigheten, helt i enighet med lagstiftarens intentioner, att utreda och föreslå ersättning för intrång som meddelades berörda fastighetsägare. Men innan fastighetsägarna fick möjlighet att acceptera dessa ersättningserbjudanden stoppade Skogsstyrelsen all utbetalning av intrångsersättningen i fjällnära skog.

Enligt Norra Skog har Skogsstyrelsen därigenom uttryckligen och medvetet valt att inte följa gällande lagstiftning. Istället har man hänvisat enskilda skogsägare att stämma staten i Mark- och miljödomstolen.

Sedan talan väckts har Kammarkollegiet därtill företrätt staten i domstol i samarbete med Skogsstyrelsen. Enligt Norra Skogs uppfattning är de båda myndigheterna därmed gemensamt ansvariga för agerandet. Med anledning av detta har Norra Skog JK-anmält både Skogsstyrelsen och Kammarkollegiet för agerandet i nämnda processer. 

– För att förhindra att detta återupprepas och säkerställa att medborgare möts av myndigheter som agerar enligt grunderna för en god förvaltning, är det angeläget att JK genomför en granskning av hur Skogsstyrelsen och Kammarkollegiet hanterat nämnda processer, säger Norra Skogs äganderättsjurist Ida Nyberg.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se