Nordamerika håller Volvo CE:s omsättning stabil

Volvos omsättning hålls uppe av en stark Nordamerikamarknad. Foto: Per Eriksson

Stark tillväxt på den Nordamerikanska marknaden spelade en nyckelroll i en blygsam ökning av Volvo CE:s omsättning för tredje kvartalet 2023.

Volvo CE redovisar att den totala nettoomsättningen under årets tredje kvartal uppgick till 24,29 miljarder kronor, en liten ökning från 24,23 miljarder kronor samma kvartal förra året. Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 15,4 procent (15,6). 

Omsättningen i Nordamerika har ökat med 10 procent i år, med stöd av fortsatt stora infrastrukturprojekt och stark kommersiellt byggande som kopenserar en svagare bostadssektor.

Den europeiska marknaden mattadesnågot, på grund av försvagade makroekonomiska utsikter och stigande räntor, men bibehöll fortfarande en blygsam tillväxt på 4 procent.

Marknaden i Sydamerika sjönk med 25 procent på grund av låga investeringsniväer i Brasilien och lågt företagsförtroende hos kunderna.

På andra håll försvagades den kinesiska marknadens efterfrågan avsevärt jämfört med förra året med en minskning på 40 procent, till stor del orsakad av minskade fastighetsinvesteringar. Försäljningen minskar ocskå i  Sydkorea och Indonesien. Andra asiatiska marknader har dock sett en ökad efterfrågan, såsom Indien, Japan och Mellanöstern, vilket resulterat i en stadig utvecklingstakt på 3 procent.

Under kvartalet minskade de globala leveranserna med 21 procent på grund av en avmattning i Brasilien och Kina samt utbudsutmaningar i Europa, samtidigt som nettoorderingången också minskade med 27 procent. Detta drevs till stor del av lägre efterfrågan i Kina och försiktighet i Europa. Nordamerika ger dock viss styrka med en 33 procentig ökning av leveranser och en ökning av order med 196 procent

– Vi har presterat bra det här kvartalet i en utmanade ekonomisk miljö samtidigt som vi fortsätter att driva den långsiktiga omvandlingen mot mer effektiva och hållbara lösningar, säger Melker Jernberg vd för Volvo CE i en kommentar till kvartalsrapporten.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se