Minskad ombyggnad inom flerbostadshus

Trots pandemin, som inneburit vissa förseningar och strängare smittskyddsrutiner, verkar inte ombyggnads-aktiviteten inom flerbostadshus ha påverkats nämnvärt av pandemin.

 Detta visar analysföretaget Navet Analytics senaste enkätundersökning med de största bostadsbolagen.

Vad som överraskar något är att ombyggnadsvolymen trots allt har sjunkit något 2020 jämfört med 2019. Vad som också är intressant att notera är dominansen av invändiga projekt på bekostnad av utvändiga. 

Navet Analytics genomför varje halvår en intervjuundersökning med en panel av privata och allmännyttiga bostadsbolag. Intervjuerna ligger till grund för analyser av utvecklingen inom ombyggnad och underhåll när det gäller flerbostadshus. 

– Den nedgång som vi noterat i vår panel kan mycket väl förklaras av att nyproduktionen tog fart igen 2020. Det kan vara en anledning till att invändig ombyggnad har prioriterats, eftersom man inte konkurrerar om samma resurser som vid utvändiga arbeten. Samtidigt har vi noterat att flera bostadsföretag har börjat fundera på hur man kan skapa yta för distansarbete i bostadsbeståndet. Här är omvandling av lokaler en väg att gå, säger Jens Linderoth, analysansvarig på Navet Analytics. 

Resultatet i sin helhet finns att läsa i Navet Analytics kommande konjunkturrapport Marknadstrender Bygg, som finns tillgänglig i slutet av mars.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se