Mindre anmäld areal för föryngringsavverkning under 2016

virkestrave

Anmäld areal för föryngringsavverkning uppgick under 2016 till 236 481 hektar, vilket är en minskning med 7 procent jämfört med 2015. Arealen har minskat i 20 av 21 län och i samtliga landsdelar.

Under 2016 har det kommit in 58 517 anmälningar och 688 ansökningar om tillstånd till avverkning. Det är cirka 8 procent färre anmälningar och ansökningar än under 2015. Av anmälningarna och ansökningarna under 2016 gällde 55 800 föryngringsavverkning, medan 2 717 avsåg avverkning för annat ändamål än virkesproduktion.

Den genomsnittliga hyggesstorleken är oförändrad men andelen hyggen över 20 hektar blir allt färre.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se