Framgång för betongbranschens klimatarbete

En ny rapport visar att det redan idag är möjligt att minska klimatutsläppen från betong med upp till 30 procent. Foto: Per Eriksson.

Enligt en färsk rapport från Naturvårdsverket är det möjligt att minska klimatutsläppen från betongen med upp till 30 procent. Däremot finns det fortfarande hinder som branschen måste övervinna för att kunna producera helt klimatneutral betong.

Enligt en rapport som Naturvårdsverket låtit konsultföretaget WSP ta fram är det nu möjligt att ersätta bindemedlen i betongen med alternativ som slagg och flygaska med 20-30 procent. Det innebär att mindre cement kan användas i betongen. Tillsammans med övergången till alternativa bränslen i cementugnarna och optimerade betongrecept är bedömningen i WSP:s rapport att betongutsläppen kan minskas med cirka 40 procent.

– Det är spännande att se att det händer mycket. Vi pratar ofta om att vi inom industrin ser möjligheter på lång sikt, men förhoppningsvis kan vi få effekter från klimatförbättrad betong även på kort sikt, säger Katarina Wärmark, klimatanalytiker på Klimatmålsenheten hos Naturvårdsverket.

Utsläppen från cementtillverkningen står årligen för cirka fyra procent av Sveriges totala utsläpp. I tillverkningsprocessen bildas koldioxid, vilket innebär att omställningen blir mer komplex. Man kan skapa en klimatförbättrad produkt och minska utsläppen med en smartare användning av cementen. Men för att betongföretagen ska klara av att producera en helt klimatneutral cement behöver tillverkningsprocessen förändras.

För att nå Sveriges långsiktiga klimatmål om netto-noll utsläpp till år 2045 måste cementindustrin ställa om tillverkningen. Samtidigt som klimatförbättrad betong är inom räckhåll för hela marknaden, dröjer det fortfarande innan helt klimatneutral betong finns tillgänglig.  I dagsläget är det mest troliga alternativet för klimatneutral betong att installera så kallad CCS (Carbon Capture and Storage) vid cementproduktionen, där koldioxiden fångas in och lagras.  

I rapporten konstaterar WSP att endast kravställning i byggprojekt inte är tillräckligt för att cementindustrin ska klara omställningen till klimatneutral betong. Tekniken för CCS måste utvecklas och lanseras inom flera industrisegment om marknaden ska kunna erbjudas klimatneutral betong.

De höga investeringskostnaderna med hög risk som branschföretagen står inför är också ett hinder, vilket gör att bygg- och anläggningsföretagens efterfrågan på klimatförbättrad betong bedöms vara osäker. I rapporten nämner WSP så kallade gröna obligationer och omställningsobligationer som möjliga alternativ för att överbrygga hinder kopplade till investeringar i klimatsmart betong.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se