Cirkulär masshantering i Stockholm minskar klimatpåverkan med 80 procent

Anders Österberg, exploateringsnämndens ordförande och Åsa Lindhagen, miljö- och klimatborgarråd invigde Masslogistikcenter i Norra Djurgårdsstaden. Foto: Stockholm stad

Den 12 oktober invigdes Masslogitikcentret i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm som ska göra det möjligt att lokalt sortera och återanvända mer än 80 procent av stenmaterial och schaktmassor för byggande i Stockholm.

Under 2018 startade Masslogistikcenter sin verksamhet i Frihamnen i Stockholm. Sedan dess har logistikcentret genomgått en utvecklingsprocess och flera samarbeten har tillkommit. På Masslogistikcentret har 100 procent av allt berg och 35 procent av förorenade schaktmassor hittills återvunnits. Nu görs ett stort språng när Stockholms stad installerar en ny anläggning som ökar återanvändningen av schaktmassor från 35 procent upp till 80 procent.

Genom detta arbetssätt minimerar Stockholm stad långa transporter med tunga lastbilar och reducerar inköp av material till våra projekt. Den lokala cirkulära masshanteringen gör att staden kan minska klimatavtrycket med upp till 80 procent. Förutom stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden använder idag ett delprojekt i Slakthusområdet samt Slussen anläggningen i Frihamnen. Även staden och Region Stockholm samarbetar kring utbyggnaden av tunnelbanan. Stenmaterialet från en av tunnelbanans etapper tas om hand i Norra Djurgårdsstadens Masslogistikcenter.

– Genom att arbeta lokalt och cirkulärt med schaktmassor och stenkross får vi en kraftigt minskad klimatpåverkan, men också en bättre ljudmiljö och renare luft. Det är en så kallad win-win situation och en viktig del i vårt arbete för ett mer hållbart Stockholm”, säger Åsa Lindhagen, miljö- och klimatborgarråd i Stockholms stad.

I anläggningen sorteras föroreningarna bort och tas om hand vilket gör det möjligt att återanvända massor lokalt istället för att gå omvägen via deponi. På plats i Norra Djurgårdsstaden används lastbilar som går på el och övriga transporter kan tanka HVO på någon av de befintliga stationerna. Från och med 2022 tas bergmassor från utbyggnaden av tunnelbanan sjövägen via pråm. Detta avlastar Stockholm centrala vägnät från tunga lastbilstransporter. Bara pråmlösningen som är ett samarbete med Region Stockholm sparar 100.000 lastbilstransporter under en fyraårsperiod.

– Att sortera lokalt och bygga upp en anläggning centralt i projektet möjliggör att vi kan optimera återvinningen och cirkulera massor med liten lokal miljöpåverkan avseende buller, damm och förorenat vatten. För interna transporter kan vi då använda el-driven lastbil och förnyelsebar el genom solceller på anläggningen. Vi möjliggör för återanvändning av takvatten som används i processen för våtsortering av massor. Med cirkulär och lokal masshantering skapas många synergieffekter vilket vi kan se när vi nu kör anläggningen, säger Fredrik Bergman genomförandechef i Norra Djurgårdsstaden, Stockholms stad.