Bristande konkurrens i byggmaterialindustrin

Enligt Konkurrensverket är konkurrensen i vissa delar av byggmaterialindustrin bristfällig. Det gäller bland annat inom marknaderna för cement, mineralull, gips och låsordukter. Även grossistmarknaden för installationsmaterial har hög marknadskoncentration.

Konkurrensen i vissa delar av byggmaterialindustrin är bristfällig. Problemen är flera och finns på olika nivåer. Det menar Konkurrensverket i en färsk rapport.

Hög marknadskoncentration på viktiga materialmarknader, upphandlingar upplagda på ett sätt som begränsar konkurrensen, kostnadsdrivande rabatter och ersättningsvillkor är några av de brister som finns i branschen, menar Konkurrensverket.

Rapporten är framtagen på regeringens uppdrag. Syftet har varit att utreda konkurrensen i svensk byggmaterialindustri mot bakgrund av att priset på byggmaterial under de senaste åren har bidragit till en kraftig ökning av kostnaderna för bostadsbyggande.

Enligt Konkurrensverket präglas flera segment inom byggmaterialindustrin hög marknadskoncentration. Det innebär  att beroendet av enskilda företag är stort, pristransparensen låg och konkurrensen begränsad. Det gäller bland annat marknaderna för cement, mineralull, gips och låsprodukter. Även grossistmarknaden för installationsmaterial har hög marknadskoncentration.

– Marknader med hög koncentration innebär risk för högre priser och låg grad av innovation till skillnad mot de marknader där det råder effektiv konkurrens, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

I rapporten framgår att det förekommer att upphandlande myndigheter styr sina byggupphandlingar mot specifika leverantörer och varor, vilket riskerar att försämra konkurrensen och öka kostnaderna eftersom det begränsar möjligheterna för leverantörerna att föreslå alternativa lösningar eller produkter, menar Konkurrensverket.

Konkurrensverket pekar dessutom på risken att de index som mäter prisutvecklingen på en rad byggmaterial inte ger en rättvisande bild av kostnadsutvecklingen. De bör därför användas med försiktighet.

I rapporten lämnar Konkurrensverket flera förslag som syftar till att minska problemen och åstadkomma förändringar som leder till bättre fungerande marknader. Ett förslag rör behovet av nya flexibla verktyg för konkurrenstillsyn som ska komplettera de befintliga konkurrensreglerna och göra det möjligt att korrigera konkurrensproblem på marknader som inte kan åtgärdas med den nuvarande lagstiftningen. Konkurrensverket framhåller dessutom vikten av att utforma upphandlingar så att de främjar konkurrens. 

Byggmaterialindustrin uppmanas också att använda standardavtal som är utformade så att de tydligt minskar de risker som kan följa på retroaktiva ersättningar eller dolda rabatter.

© Anläggningsvärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se