Så ska träbranschen utvecklas hållbart

En ny rapport banar väg för träindustrins hållbara utveckling. Foto: Martinssons.

Branschorganisation Svenskt Trä har i samverkan med olika branschaktörer publicerat en rapport som handlar om byggindustrins omställning till ett mer hållbart och cirkulärt byggande utifrån ett livscykelperspektiv.

Rapportens syfte har varit att ta fram en process för standardisering och digitalisering av de olika delarna i ett byggnadsverk. Enligt rapporten är det vad som krävs för att möjliggöra hållbara val, spårbarhet och cirkularitet, under ett byggnadsverks livscykel.

– Rapporten påvisar behoven och nödvändigheten av att överföra, dela information och data om byggobjekt mellan aktörer och system under livscykeln, säger Bernt Olausson, projektledare för förstudien, Svenskt Trä.  

Det kommer alltmer krav på digital information och informationsleveranser på olika nivåer och för olika former av val och beslut. Enligt Svenskt Trä ökar kraven efterhand från såväl EU som nationellt i form av gröna mål, förordningar, lagar och direktiv. Även marknadens aktörer och slutkonsumenter ställer allt högre krav på information om hållbarhet, spårbarhet och produktegenskaper.

Sverige införde redan 1 januari 2022 lagkrav på klimatdeklarationer av nya byggnader. Därför har den svenska träindustrin redan kommit långt fram i sitt klimatarbete med ökad spårbarhet för material, produkter och dess påverkan på klimatet.

Med rapporten ”4 steps to GTIN” kan träbranschen få hjälp att fortsätta förbereda sig för de ökade kraven och kan även vara vägledande för andra sektorer i byggindustrin.

– Vi har redan tillsammans med våra medlemsföretag startat upp olika arbetsgrupper. För att, med utgångspunkt i de ökade informationskraven och slutsatser från rapporten, ta fram metoder för att kunna leverera standardiserad, identifierbar och spårbar digital information för våra produkter. Från såväl tekniska perspektiv som miljö- och klimatperspektiv. Där till exempel egenskapsinformationen behöver kunna levereras på olika nivåer och i olika faser under ett byggnadsverks livstid, säger Bernt Olausson, avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se