Åtta miljarder till nya kraftledningar

Svenska kraftnät har ansökt hos regeringen om ett godkännande av ett investeringspaket på 8,4 miljarder kronor. Pengarna ska investeras i Norrlandskusten.

Det statligt affärsverket Svenska Kraftnät vill investera över åtta miljarder vid  Norrlandskusten och har ansökt hos regeringen om godkännande av ett investeringspaket.

Pengarna ska användas till att tillgodose de stora effektbehoven som beräknas uppstå utmed övre Norrlandskusten.

De nya industrierna som byggs och planeras i norra Sverige med fokus på fossilfri produktion av bland annat stål ökar elanvändningen påtagligt. Parallellt förväntas den förnybara elproduktionen byggas ut kraftigt.

Prognoser från Svenska Kraftnät kring området vid norra Norrlandskusten visar att de önskade anslutningarna uppgår till 5.000 för nya uttag och 4000 megawatt för anslutning av förnyelsebar elproduktion.

– Dessa önskade inmatnings- och uttagsökningar skapar ett stort behov av nätförstärkningar, säger Peter Wigert, finansdirektör, Svenska kraftnät.

– Dessa önskade inmatnings- och uttagsökningar skapar ett stort behov av nätförstärkningar, säger Peter Wigert, finansdirektör, Svenska kraftnät.

Det åtgärdspaket som benämnts till Norrlandskusten, som Svenska Kraftnät söker godkännande för från regeringen har utformats som ett pilotprojekt. Syftet är att korta ledtider i investeringsprocesserna för att därmed snabbare tillgodose de stora effektbehov som bedöms uppstå utmed norra Norrlandskusten. 

Normalt är ledtiden från att man har identifierat ett behov till att en ny kraftledning i drift cirka 12–15 år. För att möta efterfrågan på nätkapacitet har Svenska Kraftnät ambitionen att halvera ledtiden.

© Anläggningsvärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se