130 miljoner kronor till våtmarker i hela landet

Enligt Naturvårdsverket behöver Sverige återskapa stora ytor våtmark för att klara flera klimat- och miljöutmaningar samtidigt.
Naturvårdsverket fördelar drygt 130 miljoner kronor till landets länsstyrelser för årets våtmarksåtgärder. Stödet går till insatser i landets skyddade områden och inom åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper. Foto: Per Eriksson.

Naturvårdsverket kommer fördela mer än 130 miljoner kronor till länsstyrelserna runt om i landet för årets våtmarksåtgärder. Stödet ska gå till insatser i skyddade områden och inom åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper.

Enligt Naturvårdsverket behöver Sverige återskapa stora ytor våtmark för att klara flera klimat- och miljöutmaningar samtidigt. Insatserna som beviljats medel har fokus på att förbättra biologiskt värdefulla naturmiljöer. Flera åtgärder bidrar även till klimaynytta. Dessutom kommer man premiera återvätningsprojekt på näringsrik torvmark högre då dessa kan bidra till minskade utsläpp av växthusgaser.

Det är länsstyrelserna som sköter Sveriges skyddade områden, som naturreservat, och har ansökt om finansieringen. I Naturvårdsverkets beslut  beviljas nu bidrag för 2024 och de kommande åren 2025 och 2026. Totalt omfattar beslutet mer än 260 miljoner kronor.

”Flera insatser kommer att förbättra förutsättningarna för några av Sveriges mest hotade arter som är beroende av fungerande våtmarker”

”Flera insatser kommer att förbättra förutsättningarna för några av Sveriges mest hotade arter som är beroende av fungerande våtmarker,– Vi vill fortsätta att bidra till en långsiktig finansiering eftersom det ofta tar lång tid från idé till resultat. Att regeringen nu har en permanent satsning på Sveriges våtmarksarbete underlättar det. Vår ambition är att kunna fördela minst 130 miljoner per år även framöver, förklarar Matti Ermold, på Naturvårdsverkets skötselenhet.

Sammantaget planerar landets länsstyrelser omkring 600 olika våtmarksprojekt som man bedömer kan gynna våtmarker på en sammanlagd yta om cirka 15.000 hektar. Delar av denna yta kommer att påverkas mycket, exempelvis där ett dike läggs igen, medan andra delar påveras på avstånd. Länsstyrelserna bedömer att omkring 3.400 hektar våtmark kan återställas eller nyanläggas under året tack vare bidragen. Till exempel är det åtgärder för både klimat och biologisk mångfald som att lägga igen diken i myrmarker eller ta bort igenväxning från tidigare utdikad mark. Stöd ges bland annat till att förbättra status för rikkärr, strandängar och hotade grodor.

– Flera insatser kommer att förbättra förutsättningarna för några av Sveriges mest hotade arter som är beroende av fungerande våtmarker, berättar Weronika Axelsson Linkowski på Naturvårdsverkets artenhet, avslutningsvis.

Här kan du läsa fler nyheter inom skogsmiljö

© Anläggningsvärlden 2024.
info@anlaggningsvarlden.se