Virkespriserna fortsätter uppåt

Under årets tredje kvartal ökade priserna på leveransvirke i jämförelse med det andra kvartalet. Priset på sågtimmer ökade med knappt 8 procent och massaved med knappt 6 procent.

Regionalt ökade priserna på sågtimmer mest i Svealand med drygt 11 procent följt av Götaland med drygt 7 procent. Även i norra Norrland ökade sågtimmerpriset med knappt 1 procent medan det i södra Norrland minskade med motsvarande procentsats.

Den största ökningen på massavedspriset finns i Svealand och Götaland där ökningen var på 6 procent. Priserna på masaved i södra Norrland ökade med 2 procent medan massavedspriserna i norra Norrland var oförändrade.

Även när jämförelsen görs mot tredje kvartalet 2022 syns ökande virkespriser. Sammantaget ökade sågtimmerpriset med drygt 14 procent. Regionalt syns ökning med 16 procent i Svealand, 14 procent i Götaland samt med 4 och 8 procent i södra respektive norra Norrland.

Massavedspriset ökade som helhet med 37 procent vid jämförelse med tredje kvartalet 2022. Ökningen var störst i Svealand med drygt 46 procent, därefter södra och norra Norrland med knappt 39 respektive 36 procents uppgång. I Götaland ökade massavedspriserna med drygt 30 procent.

Leveransvirke är ett leveranssätt som innebär att skogsägaren själv, med hjälp av anställda eller entreprenörer, levererar virket till bilväg. Leveransvirke utgör mindre än 10 procent av totala virkesförsäljningen. Genomsnittspriserna är volymvägda rundvirkeskvantiteter, de gäller löpande priser där hänsyn inte har tagits till inflationen. Källa: Skogsstyrelsen.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se