Ökad vinst för Sveaskog

Den statliga skogsjättens operatva rörelseresultat ökade med 11 procent och upp gick till 1.230 miljoner kronor (1.112) för perioden januari-september 2023. Högre virkespriser och ökade intäkter från vindkraftupplåtelse har mötts av lägre volym från egen skog samt ökade kostnader för avverkning och skogsvård.

För årets tre första kvartal ökade nettoomsättningen med 3 procent till 5.873 miljoner kronor (5.716). Virkespriserna ökade med i genomsnitt 15 procent medan leveransvolymerna minskade med 12 procent, främst som en följd av en lägre planerade produktionstakt.

Det operativa rörelseresultatet ökade med 11 procent och uppgick till1.230 miljoner kronor (1.112). Högre virkespriser och ökade intäkter från vindkraftupplåtelser har mötts av lägre volymer från bolagets egen skog samt ökade kostnader för avverkning och skogsvård. Den redovisade värdeförändringen på biologiska tillgångar uppgick till netto –60 miljoner kronor (320). Periodens resultat uppgick till 812 miljoner kronor (1.691), motsvarande 6,86 kronor (14,28) per aktie.

– Sveaskog har haft fortsatt god efterfrågan på skogsråvara, trots ett omvärldsläge som är präglat av inflation och en svagare konjunktur. Svenska sågverk har gynnats av den svaga kronkursen och har till skillnad från sina europeiska kollegor inte dragit ner produktionstakten. Tillgången till timmer var generellt låg, vilket innebar att prisnivåerna fortsatte att stiga.

– Det rådande omvärldsläget och högre räntor gör att vi ser en tydlig inbromsning i nybyggnation på den europeiska marknaden, vilket påverkar efterfrågan på timmer negativt. Även marknadsförutsättningarna inom massa- och pappersindustrin har försvagats under året. Fortsatt utbudsunderskott innebar dock att massavedspriserna ökade under perioden. Vi möter fortsatt stort intresse för leveranser av biobränsle, med god prisutveckling som följd, säger Erik Brandsma i en kommentar till kvartalsrapporten.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se