Tidigareläggning av infrastruktursatsningar föreslås

Trafikverket föreslår tidigareläggningar för att kunna möta de pågeånde och planerade industrisatsningar kopplade till den gröna omställningen i norra delarna av landet. Den framgår av en färsk rapport som Trafikverket nyligen överlämnade till regeringen.

– Under vårt arbete med regeringsuppdraget har vi sett att behovet av åtgärder på infrastrukturen i norra Sverige har ökat. Etableringarna kopplade till den gröna industrialiseringen pågår och planeras nu samtidigt som gods- och persontransporter på järnväg ökar i norra Sverige, säger Helena Eriksson, Regional Direktör vid Trafikverket, region Nord.

Flera olika infrastruktursatsningar har redan pekats ut som viktiga. Kapaciteten på sträckan Luleå-Boden och Boden-Kiruna behöver öka för att fler transporter på järnväg ska få plats. En utbyggnad av järnvägsinfrastrukturen är en förutsättning för att möta framtida företagsetableringar och expansioner.

Enligt Trafikverket ses Norrbotniabanan som viktig för att kunna öka godskapaciteten mellan norra och södra Sverige samt för att möta de kommande behoven av arbetspendling i området. Man bedömer att E4 förbifart Skellefteå är en viktig åtgärd för företagsetableringarna i Skellefteå och samhällsutvecklingen i området.

För att möjliggöra ett effektivare och snabbare genomförande ser Trafikverket att finansiering via lån skapar bäst förutsättningar där anslag eller medfinansiering saknas.

– Vi behöver starta byggnationerna så snart som möjligt och för att kunna göra det föreslår Trafikverket en lånefinansiering. Det är tidskritiskt att börja med åtgärderna för att möta behoven som uppstår redan före 2030, förklarar Helena Eriksson.

Trafikverket föreslår en tidigareläggning av kapacitetshöjande åtgärder på järnvägen Luleå-Kiruna, byggnation av dubbelspår Luleå-Boden och Norrbotniabanan i sin helhet samt E4 förbifart Skellefteå.

Trafikverket arbetar med flera initiativ för att kapa ledtider i kommande och pågående projekt för att snabbare få ut effekter och minska störningar när man arbetar i anläggningen.

Trafikverket lämnar nu över detta uppdrag till regeringen för fortsatt hantering och beslut om finansiering, byggstartsbeslut med mera.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se