Sveaskog: mycket bra marknadsläge

Trots att en hård vinter minskade leveransvolymerna, ser Sveaskog ljust på framtiden med minskande varulager och högre virkespriser. Foto: Per Eriksson

Sveaskogs operativa rörelseresultat uppgick till 418 miljoner kronor 8466) för årets första kvartal. Lägre leveransvolymer är den främsta orsaken till minskningen.

De lägre volymerna förklaras främst på besvärliga avverkningsförhållanden med mycket snö och kyla.

Nettoomsättningen minskade med sex procent till 1.693 miljoner kronor (1.802).  De totala leveransvolymerna minskade med sex procent medan skogsråvarupriserna i genomsnitt var oförändrade.

– Marknadsläget är mycket bra för svensk skogsindustri och speciellt för sågverken där en god efterfrågan medfört minskade färdigvarulager och stigande trävarupriser. Trots lägre leveranser under första kvartalet är bedömningen att vi för helåret kommer att leverera i linje med föregående år, säger Per Matses, vd på Sveaskog i en kommentar till kvartalsrapporten.

I början av året beslöt Sveaskog om företagets långsiktiga inriktning där man kommer vidta åtgärder för att öka tillväxten i skogen och därmed på sikt också möjlighet till ökat virkesuttag.

Värdeförändringen för växande skog uppgick till 118 miljoner kronor (153). Kvartalets resultat motsvarar 4,05 kronor (4,35) per aktie.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se