Kostnaderna för infrastruktur skenar

Kostnaderna för infrastrukturåtgärder har under det senaste åren tredubblats jömfört med inflationen. Det menar Stockholms handelskammare som tagit fram en rapport för att minska kostnaderna.

Enligt Stockholms Handelskammare beror de ökade kostnaderna främst på otillräckliga beslutsunderlag, okritisk beredning av projkt och bristfälliga upphandlingar.

I en färsk fallstudie visar Stockholms Handelskammare att förseningen av Förbifart Stockholm föranlett att nyttor om sammanlagt 5,8 miljarder kronor gått förlorade, samtidigt som kostnader på 3,3 miljarder tillkommit. Beräkningarna är gjorda av Jan-Erik Nilsson, professor emeritus på VTI.

– Dessvärre är det inte en engångsföreteelse, utan någonting som händer med regelbundenhet och som vi ser i fall efter fall. Det gör att hela planeringen runt infrastruktur blir kantad av osäkerhet och att projekt riskerar att falla eller att det blir betydligt dyrare än man från början tänkt sig, säger Carl Bergkvist, näringspolitisk expert hos Stockholms Handelskammare.

Enligt rapporten har kostnaderna för infrastruktur ökat nästan tre gånger så snabbt som inflationen sedan 2010.  Det innebär att kostnaderna för järnväg och väg ökat betydligt snabbare i pris än den generella prisutvecklingen.

– Man behöver ta situationen på allvar. Högre kostnader riskerar att leda till svårigheter att finansiera projekten och därmed också förseningar. Förseningarna drabbar i nästa led planering av andra investeringar, exempelvis bostäder, menar Carl Bergkvist.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se

NÅGRA SLUTSATSER I RAPPORTEN:

  • Säkerställ effektiv uppföljning av pågående investeringar och underhåll för att skapa kostnadskontroll.
  • Upprätta ett övergripande anläggningsregister för att bättre kunna planera insatser i rätt tid.
  • Genomför aktiv benchmarking i form av jämförelser med liknande upphandlingar i andra länder.
  • Dra lärdomar från tidigare projekt, framförallt storskaliga projekt med högriskmoment, och systematisera ett trafikslagsövergripande arbete kring detta.
  • Planera och handla upp för hela stråk för att bygga snabbt och öka samhällsnyttorna.
  • Höj kvaliteten på upphandlingsarbetet inom Trafikverket genom kompetensutveckling.