Södra utvecklar ny planteringsmaskin

Med den egenutvecklade planteringsmaskinen, BraSatt 01, vill Södra snabba på teknikutvecklingen inom skogsföryngring som har potential att bidra till stora förbättringar för skogsbruket.

Med en helt egenutvecklad planteringsmaskin vill skogsägarföreningen Södra snabba på teknikutvecklingen inom skogsplantering som  uppges har potential att bidra till stora förbättringar för skogsbruket.

– Inga större tekniska genombrott har gjorts inom föryngring sedan planteringsröret kom. Med Södras satsning knuffar vi föryngringstekniken rejält framåt och använder teknik som inte är vanlig inom skogsbruket. Jag hoppas att detta ger ringar på vattnet, så att mer ny teknik kommer skogsägarna till nytta framåt, säger Anna Wallner projektledare på Södra.

Sedan 2020 driver Södra ett projekt man kallar BraSatt som går ut på att utveckla en ny metod för markberedning och plantering av skogsplantor som ska säkra plantöverlevnaden

Enligt Södra är plantöverlevnaden ett problem för alla skogsbolag – idag har Södra en plantöverlevnad på 70-75 procent, vilket innebär att var fjärde planta inte överlever sin 3.årsdag.

Anna Wallner, projektledare

– I projektet har vi tagit fram ett koncept och i fält testat en ny metod för markberedning, samt en självgående maskin för plantering. BraSatt har innefattat hela kedjan från planering till att plantan är planterad i mark, säger Anna Wallner.

Den autonoma planteringen har utvecklats på prototypen BraSatt 01. Ambitionen är att den framtida maskinen ska följa en övergripande färdväg, hitta en framkomlig väg i terrängen, välja bra planteringspunkter, mata fram plantorna, markbereda och plantera bra. Södra har samarbetat med företag med erfarenhet från olika branscher för att hitta nya lösningar. Bland annat Skogforsk har deltagit i utvecklingsarbetet.

– I maskinen Brasatt 01 hanteras plantorna automatiskt med robot. Vi tillgängliggör därmed ny teknik i skogsbruket och i föryngringen i synnerhet, säger Anna Wallner.

I projektet är även ett nytt sätt att markbereda framtaget, som är optimalt för plantan, energieffektivt och dessutom lämnar en relativt jämn hyggesyta efter sig. Med den här metoden påverkas betydligt mindre del av ytan jämfört med dagens metod. En annan viktig del i utvecklingsarbetet har varit att se på interaktionen mellan människa och maskin och ta stor hänsyn till operatörens roll för att skapa en god arbetsmiljö. Operatörens nya roll blir att jobba tillsammans med maskinen, supportera när den ber om hjälp, planera arbetet på hyggesytan samt att jobba med plantvård. Efter slutförd testning i fält följer nu dokumentation och analys för att staka ut möjliga vägar framåt.

– Även om testresultaten är lovande har vi inte en maskin färdig att tas i bruk men vi visar att det med utveckling är möjligt att komma dit. I nästa steg behöver vi bestämma vilka delar av utvecklingen som vi i Södra ska prioritera och driva själva, var vi kan hitta samarbeten och var det sker teknikutveckling där vi inte behöver driva på, säger Anna Wallner avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se

Planteringspunkt med BraSatt. Foto: Joel Dittmer