Små förändringar i skogssektorns lönsamhet

Ekonomiska prestationer i entreprenadskogsbruket 2021. Mellan 2019 och 2021 skedde små förändringar i lönsamheten för skogsförvaltande företag, skogsvårds- och drivningsentreprenörer. För sågverksföretagen ökade vinstmarginalen från 5,2 till 11,4 procent samtidigt som avkastningen på eget kapital fördubblades.
Foto: Per Eriksson

Mellan åren 2019 och 2021 skedde små förändringar i lönsamheten för skogsförvaltande företag, skogsvårds- och drivningsentreprenörer. Däremot ökade lönsamheten kraftigt för sågverksföretagen.

– Huvuddelen av drivnings- och skogsvårdsarbetet i det svenska skogsbruket utförs i dag av entreprenadföretag. För att göra diskussionen om lönsamhet och utvecklingsmöjligheter enklare i skogsentreprenadbranschen har Skogforsk 2017 och 2021 sammanfattat de ekonomiska prestationerna i entreprenadskogsbruket för perioden 2013 till 2019. 

Företagen i skogsbranschen har fördelats på fem företagsgrupper; skogsvårdföretag, drivningsföretag, övriga entreprenadföretag, skogsförvaltande företag och sågverksföretag. Denna rapport är en uppföljning av dessa studier och visar utvecklingen mellan 2019 och 2021. Den, i likhet med de tidigare rapporterna, har som syfte att underlätta för intresserade att följa utvecklingen främst beträffande ekonomiska nyckeltal, men även rörande företagens storlek och antal.

Studien visar att under perioden 2019-2021: 

• Ökade antalet företag  i samtliga företagsgrupper. Störst var ökningen i gruppen skogsvårdföretag där antalet ökade med drygt 12 procent (92 st). I övriga grupper var ökningen 2-6 procent.

• Har förändringen i medianlönsamhet varit mycket liten i de fem företagsgrupperna.

• Var förändringen i lönsamhet liten för grupperna skogsvårdsföretag, drivningsföretag, övriga entreprenadföretag och skogsförvaltande företag, men sågverksföretagens lönsamhet ökade kraftigt. Vinstmarginalen för sågverken ökade från 5,2 till 11,4 procent. Samtidigt mer än fördubblades avkastningen på eget kapital.

• Förbättrades betalningsförmågan i samtliga företagsgrupper

• Skedde inte någon större förändring av andelen företag med nettoomsättning mindre än 10 miljoner kronor. Den andelen är fortfarande drygt 60 procent i gruppen sågverksföretag och över 80 procent i de övriga företagsgrupperna.

• Ökade lönsamheten och betalningsförmågan hos svenska aktiebolag i allmänhet, samtidigt som andelen företag med negativt resultat efter finansnetto minskade.

Gruppen skogsförvaltande företag domineras av ett mindre antal riktigt stora företag och fyra procent av företagen står för 96 procent av nettoomsättningen. Detta gör att medelvärdena för de ekonomiska nyckeltalen inom grupperingen bör tolkas med försiktighet och separat för företagen med en nettoomsättning större respektive mindre än 10 miljoner kronor.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se