Så ska Sveaskog bli mer jämställt

 

 

Det märks att vi har fått en ökad medvetenhet kring jämställdighetsfrågorna på Sveaskog, till exempel genom att medarbetare hör av sig till oss på HR med förbättringsförslag inom olika områden, säger Lisa Liljenstrand.
Det märks att vi har fått en ökad medvetenhet kring jämställdighetsfrågorna på Sveaskog, till exempel genom att medarbetare hör av sig till oss på HR med förbättringsförslag inom olika områden, säger Lisa Liljenstrand HR-specialist på Sveaskog.

För att kunna åstadkomma en jämn könsfördelning inom alla befattningar behöver Sveaskog arbeta för att skapa den rekryteringsbas som saknas, till exempel när det gäller kvinnor som maskinförare. – Cheferna i verksamheten kan ansöka om inskolningsbidrag för att lära upp personer. Under 2016 har till exempel åtta kvinnor praktiserat som maskinförare i olika utsträckning med stöd av inskolningsbidraget, säger Lisa Liljenstrand, HR-specialist på Sveaskog.jämställdhetsfrågan

Men jämställdhet handlar om så mycket mer än jämn könsfördelning. För att sätta igång tankar och diskussioner kring genus, normer och jargong har alla medarbetare genomgått en utbildning som företaget Vkna tagit fram i samarbete med Sveaskog. Utbildningen är webbaserad och varvar teoriavsnitt med reflektions- och diskussionsfrågor.

Efter att ha fokuserat på det interna jämställdhets- och mångfaldsarbetet har turen nu kommit till Sveaskogs entreprenörer inom logistik, vägar, skogsvård och avverkning, som i december genomgick en kortare version av utbildningen under ledning av kontaktpersonerna på Sveaskog.

En av entreprenörerna som deltagit i utbildningen är Tomas Kolmodin, produktionschef på Vallsta skogsmaskiner. Han tycker att det är viktigt för entreprenörer att vidga vyerna när det gäller framtida behov av personalrekrytering. Utmaningen är att få ett större underlag för att få in sökanden från båda könen.

–  Ju bredare bas av sökande, desto lättare kommer vi att hitta personer som matchar de krav som våra kunder ställer på oss som entreprenörer. Maskinföraryrket är idag väldigt högteknologiskt och komplext med en mängd olika arbetsuppgifter, vilket bör göra det intressant för en bredare målgrupp, säger Tomas Kolmodin.

Hittills har cirka 50 entreprenörer utbildats och utvärderingen har varit mycket positiv. Planen framöver är att fortsätta utbildningssatsningen inom övriga delar av Sveaskog.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se